[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số bất đẳng thức hình học

[/kythuat]
[tomtat]
Một số bất đẳng thức hình học
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC BẤT ĐẲNG THỨC TRONG TAM GIÁC VÀ TỨ GIÁC
1.1. Các bất đẳng thức đại số cơ bản.
1.2. Các đẳng thức và bất đẳng thức cơ bản trong tam giác.
1.3. Bất đẳng thức trong tam giác.
1.4. Các bất đẳng thức sinh ra từ các công thức hình học.
1.5. Bất đẳng thức trong các tam giác đặc biệt.
1.6. Các bất đẳng thức khác trong tam giác.
1.7. Các bất đẳng thức khác tam giác.
Chương 2: BẤT ĐẲNG THỨC PTOLEMY VÀ CÁC MỞ RỘNG
2.1. Định lí Ptolemy
2.2. Bất đẳng thức Ptolemy.
2.3. Định lí Bretschneider.
2.4. Định lí Casey.
2.5. Mở rộng bất đẳng thức Ptolemy trong không gian.
Chương 3: BẤT ĐẲNG THỨC ERDOS – MORDELL VÀ CÁC MỞ RỘNG
3.1. Bất đẳng thức Erdos – Mordell trong tam giác.
3.2. Bất đẳng thức Erdos – Mordell trong tam giác mở rộng.
3.3. Mở rộng bất đẳng thức Erdos – Mordell trong tứ giác.
3.4. Mở rộng bất đẳng thức Erdos – Mordell trong đa giác.
3.5. Mở rộng bất đẳng thức Erdos – Mordell trong tứ diện.
Chương 4: CÁC BẤT ĐẲNG THỨC CÓ TRỌNG
4.1. Bất đẳng thức dạng Hayashi và các hệ quả.
4.2. Bất đẳng thức Weizenbock suy rộng.
4.3. Bất đẳng thức Klamkin và các hiệu quả.
4.4. Bất đẳng thức Jian Liu và các hiệu quả.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan