[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số dạng phương trình nghiệm nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Một số dạng phương trình nghiệm nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN
1.1. Một số kết quả của số học trong giải phương trình nghiệm nguyên.
1.2. Phương trình Điôphăng tuyến tính.
1.3. Phương trình Fermat.
Chương 2: MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
2.1. Phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên bằng cách phân tích.
2.2. Phương pháp lựa chọn Modulo.
2.3. Phương pháp sử dụng các tính chất cơ bản của số học.
2.4. Phương pháp lùi vô hạn (Phương pháp xuống thang).
2.5. Phương pháp đánh giá
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan