[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một vài vấn đề về phương trình Diophante

[/kythuat]
[tomtat]
Một vài vấn đề về phương trình Diophante
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG TRÌNH DIOPHANTE. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NÓ.
1.1. Định nghĩa phương trình Diophante
1.2. Khái quát lịch sử phát triển
Chương 2: ĐỊNH LÍ LỚN FERMAT
2.1. Định lí lớn Fermat
2.2. Phương trình x2 + y2 = z2
2.3. Phương trình x4 + y4 = z2
2.4. Phương trình x4 + y4 = z4
2.5. Một số khái niệm và tính chất trong trường Q()
2.6. Phương trình x3 + y3 = z3
2.7. Phương trình x3 + y3 = 3z3
2.8. Phương trình x3 + y3 + z3 = t3
2.8.1. Phương trình x3 + y3 + z3 = t3
2.8.2. Định lý
Chương 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG
3.1. Phương trình Diophante 2x + 5y = z2
3.2. Một số bài tập giải phương trình Diophante
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan