[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số vấn đề về phân thức liên tục

[/kythuat]
[tomtat]
Một số vấn đề về phân thức liên tục
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: PHÂN THỨC LIÊN TỤC
1.1. Mở đầu về phân thức liên tục.
1.2. Một số phân thức liên tục đặc biệt.
Chương 2: SỰ HỘI TỤ CỦA PHÂN THỨC LIÊN TỤC
2.1. Công thức quan hệ truy hồi Wallis – Euler.
2.2. Sự hội tụ của phân thức liên tục.
2.3. Biễu diễn phân thức liên tục của số thực.
Chương 3: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHÂN THỨC LIÊN TỤC
3.1. Tính gần đúng bằng phân thức liên tục.
3.2. Giải phương trình Diophantine.
3.3. Phân tích một số ra thừa số
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan