[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ

[/kythuat]
[tomtat]
Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
1.1. Phương pháp hữu ty hóa.
1.2. Phương pháp ứng dụng các tính chất của hàm số.
1.3. Phương pháp đưa về hệ đối ứng.
1.4. Phương trình giải bằng phương pháp so sánh.
Chương 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ CHỨA THAM SỐ
2.1. Sử dụng phương pháp biến đổi tương đương.
2.2. Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ.
2.3. Sử dụng định lí Lagrange.
2.4. Sử dụng phương pháp điều kiện cần và đủ.
2.5. Sử dụng phương pháp hàm số.
Chương 3: MỘT SỐ CÁCH XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
3.1. Xây dựng phương trình vô tỷ từ các phương trình đã biết cách giải.
3.2. Xây dựng phương trình vô tỷ từ hệ phương trình.
3.3. Dùng hằng đẳng thức để xây dựng các phương trình vô tỷ.
3.4. Xây dựng phương trình vô tỷ dựa theo hàm đơn điệu.
3.5. Xây dựng phương trình vô tỷ từ phép “đặt ẩn phụ không toàn phần”.
3.7. Xây dựng phương trình vô tỷ dựa vào tính chất vectơ.
3.8. Xây dựng phương trình vô tỷ dựa vào bất đẳng thức.
3.9. Xây dựng phương trình vô tỷ bằng phương pháp hình học.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan