[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số phương pháp cơ bản giải quy hoạch lồi

[/kythuat]
[tomtat]
Một số phương pháp cơ bản giải quy hoạch lồi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TẬP LỒI VÀ HÀM LỒI
1.1. Tập lồi
1.2. Hàm lồi
Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUY HOẠCH LỒI KHÔNG RÀNG BUỘC
2.1. Bài toán quy hoạch lồi và các tính chất cơ bản.
2.2. Thuật toán hướng đạo hàm (dốc nhất) giải quy hoạch lồi.
2.3. Phương pháp Newton.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUY HOẠCH LỒI CÓ RÀNG BUỘC
3.1. Bài toán quy hoạch lồi có ràng buộc và điều kiện tối ưu.
3.2. Phương pháp hàm phạt giải quy hoạch lồi có ràng buộc.
3.3. Phương pháp Frank – Wolfe
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan