[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả phát hiện sai phạm tài chính của Thanh tra quận 10 qua việc ứng dụng kỹ thuật kiểm toán điều tra

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả phát hiện sai phạm tài chính của Thanh tra quận 10 qua việc ứng dụng kỹ thuật kiểm toán điều tra
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THANH TRA, KẾ TOÁN ĐIỀU TRA
2.1. Tổng quan về thanh tra nhà nước
2.2. Tổng quan về Thanh tra Quận 10
2.3. Kỹ thuật thanh tra của Thanh tra Quận 10
2.3.1. Kỹ thuật nhận biết dấu hiệu gian lận
2.3.2. Kỹ thuật phát hiện gian lận
2.4. Tổng quan về kế toán điều tra
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Mục đích và điều kiện thực hiện kế toán điều tra
2.4.3. Kỹ thuật phát hiện gian lận
2.5. Gian lận và các dấu hiệu nhận biết gian lận
2.5.1. Tam giác gian lận
2.5.2. Các dấu hiệu nhận biết gian lận
2.6. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
2.7. Tóm tắt Chương 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Phương pháp luận
3.2. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI
4.1. Thực trạng công tác thanh tra tại Thanh tra Quận 10
4.1.1. Tình hình thanh tra phát hiện sai phạm tài chính
4.1.2. So sánh kỹ thuật của Thanh tra Quận 10 với kế toán điều tra
4.1.2.1. Về kỹ thuật nhận biết dấu hiệu gian lận
4.1.2.2. Về kỹ thuật phát hiện gian lận
4.2. Các dạng sai phạm và thủ đoạn gian lận
4.2.1. Kết quả khảo sát về các dạng sai phạm tài chính thường phát hiện trong công tác thanh tra
4.2.2. Kết quả khảo sát về các thủ đoạn gian lận tài chính thường phát hiện qua tác thanh tra
4.2.3. Khảo sát kỹ thuật của thanh tra so với kế toán điều tra
4.3. Đối chiếu một số cuộc thanh tra phát hiện sai phạm tài chính điển hình tại Thanh tra Quận 10
4.3.1. Tổng hợp số liệu sai phạm
4.3.2. Nhận xét, kết luận
4.4. Đánh giá chung về kỹ thuật của thanh tra so với kiểm toán điều tra
4.4.1. Về kỹ thuật nhận biết và phát hiện gian lận BCTC
4.4.2. Về kỹ thuật nhận biết và phát hiện gian lận biển thủ tài sản
4.4.3. Về kỹ thuật nhận biết và phát hiện gian lận che dấu, để ngoài sổ sách
4.4.4. Về kỹ thuật nhận biết và phát hiện gian lận định giá tài sản không đúng
4.4.5. Về kỹ thuật nhận biết và phát hiện gian lận thanh toán 
4.4.6. Về kỹ thuật nhận biết và phát hiện gian lận hàng tồn kho
4.4.7. Về kỹ thuật nhận biết và phát hiện gian lận tham nhũng
4.4.8. Về kỹ thuật kiểm tra chứng từ 
4.4.9. Về kỹ thuật phỏng vấn
4.10. Tóm tắt Chương 4
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
5.1. Quan điểm về hiệu quả phát hiện sai phạm tài chính
5.2. Quan điểm vận dụng kỹ thuật kế toán điều tra vào hoạt động thanh tra tại Thanh tra Quận 10
5.3. Bài học kinh nghiệm cho Thanh tra Quận 10
5.4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thanh tra phát hiện sai phạm tài chính qua việc vận dụng kế toán điều tra 
5.4.1. Giải pháp cụ thể
5.4.2. Giải pháp hỗ trợ
5.5. Kết luận
5.6. Hạn chế của luận văn
5.7. Hướng mở rộng nghiên cứu tiếp theo của luận văn
5.8. Lời kết

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan