[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm thuộc hệ thống công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm thuộc hệ thống công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
1.1. SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG (NGƯỜI LAO ĐỘNG)
1.1.1. Khái niệm      
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng (người lao động)
1.1.3. Thang đo sự hài lòng của khách hàng
1.2. DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
1.2.1. Dịch vụ
1.2.1.1. Khái niệm dịch vụ
1.2.1.2. Các tính chất của dịch vụ
1.2.2. Khái niệm về chất lượng dịch vụ
1.2.3 Thang đo chất lượng dịch vụ           
1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
1.3.1. Khái niệm về việc làm và dịch vụ việc làm
1.3.1.1. Việc làm
1.3.1.2. Dịch vụ việc làm
1.3.2. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA CÁC TRUNG TÂM GTVL THUỘC HỆ THỐNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM
2.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI TP. HCM       
2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA CÁC TỔ CHỨC GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.2.1. Hoạt động của các Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
2.2.2. Hoạt động của các Trung tâm GTVL thuộc hệ thống công lập Nhà nước
2.3. GIỚI THIỆU QUI MÔ TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA CES, YES CENTER, HEPZAECS        
2.3.1. Giới thiệu qui mô, tổ chức của CES, YES CENTER, HEPZAECS
2.3.1.1. Trung tâm giới thiệu việc làm Thành phố - CES
2.3.1.2. Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên Thành phố - YES Center
2.3.1.3. Trung tâm GTVL các khu chế xuất và công nghiệp thành phố - HEPZAECS
2.3.2. Kết quả hoạt động của CES, YES CENTER, HEPZAECS
2.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT
2.5. THIẾT KẾ MẪU
2.6. XÂY DỰNG VÀ HIỆU CHỈNH THANG ĐO
2.6.1. Thang đo về chất lượng dịch vụ
2.6.2. Thang đo về sự hài lòng của người lao động
2.7. THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU
2.7.1. Kích thước mẫu
2.7.2. Thông tin mẫu nghiên cứu
2.8. ĐÁNH GIÁ THANG ĐO
2.8.1. Kiểm định bằng Cronbach Alpha
2.8.1.1. Thang đo chất lượng dịch vụ GTVL
2.8.1.2. Thang đo sự hài lòng của người lao động
2.8.2. Phân Tích nhân tố EFA (Exloratoty Factor Analysis)
2.8.2.1. Thang đo chất lượng dịch vụ GTVL
2.8.2.2. Thang đo sự hài lòng của người lao động
2.9. HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT
2.9.1. Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu
2.9.1.1. Kiểm định mô hình
2.9.1.2. Phân tích tương quan hệ số Pearson
2.9.1.3. Phân tích hồi quy đa biến
2.9.2. Kiểm định các giả thuyết
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM TẠI CÁC TRUNG TÂM GTVL THUỘC HỆ THỐNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    
3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
3.1.1. Xác định vấn đề cần cải tiến
3.1.2. Xác định nguyên nhân của vấn đề
3.1.2.1. Về cơ sở vật chất
3.1.2.2. Về mức độ tin cậy
3.1.2.3. Về nhân viên
3.1.2.4. Về kỹ năng
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
3.2.1. Giải pháp đầu tư cơ sở vật chất
3.2.1.1. Mục tiêu giải pháp
3.2.1.2. Nội dung của giải pháp
3.2.1.3. Hiệu quả do giải pháp mang lại
3.2.2. Giải pháp nâng cao mức độ tin cậy của người lao động
3.2.2.1. Mục tiêu của giải pháp
3.2.2.2. Nội dung của giải pháp
3.2.2.3. Hiệu quả do giải pháp mang lại
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên
3.2.3.1. Mục tiêu của giải pháp
3.2.3.2. Nội dung của giải pháp    
3.2.3.3. Hiệu quả của giải pháp mang lại
3.3. KIẾN NGHỊ
3.3.1. Đối với tất cả hệ thống Trung tâm GTVL
3.3.2. Đối với các đơn vị chủ quản của các Trung tâm
3.3.3. Đối với Bộ Lao Động – Thương Binh – Xã Hội
KẾT LUẬN   
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan