[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU        
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Giới thiệu
2.2 Lý thuyết về sự thõa mãn công việc
2.2.1 Khái niệm
2.2.2. Lý thuyết về sự thõa mãn công việc
2.2.2.1 Thuyết nhu cầu cấp bậc của Maslow (1943)
2.2.2.2 Thuyết ERG của Alderfer (1969)
2.2.2.3 Thuyết thành tựu của McClelland (1988)
2.2.2.4 Thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959)
2.2.2.5 Thuyết công bằng của Adam (1963)       
2.2.2.6 Thuyết kỳ vọng của Vroom (1964)
2.2.2.7 Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldham (1974)
2.2.2.8 Các nguyên nhân dẫn đến sự thỏa mãn trong công việc
2.3 Mô hình nghiên cứu và chỉ số đánh giá các nhân tố của sự thỏa mãn công việc
2.3.1 Định nghĩa các nhân tố
2.3.2 Mô hình nghiên cứu
2.3.3 Chỉ số đánh giá các nhân tố của sự thỏa mãn công việc
2.4 Tóm tắt
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Thiết kế nghiên cứu
3.1.1 Quy trình nghiên cứu
3.2 Kỹ thuật phân tích dữ liệu thống kê
3.2.1 Kiểm định độ tin cậy của thang đo
3.2.2 Hệ số tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Đánh giá sơ bộ thang đo
4.2 Kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ
4.2.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA
4.2.2 Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
4.3 Kết quả nghiên cứu định lượng chính thức
4.3.1 Mẫu nghiên cứu định lượng chính thức
4.3.2 Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
4.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA
4.3.4 Kết quả phân tích hồi quy bội
4.3.4.1 Hàm hồi qui bội có dạng
4.3.4.2 Kết quả phân tích hàm hồi quy
4.3.4.3 Phân tích đặc thù trong sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng tại TP.HCM giữa những người có giới tính, độ tuổi, thời gian công tác, trình độ, chức danh và loại hình doanh nghiệp khác nhau.
4.3.4.4 Đánh giá mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng tại TP.HCM
4.4 Tóm tắt chương 4
CHƯƠNG V: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KHỐI VĂN PHÒNG Ở TP. HCM
5.1 Kết luận về sự thỏa mãn công việc của nhân viên văn phòng tại TP.HCM
5.2 Kiến nghị đối với người sử dụng lao động
5.2.1 Cấp trên
5.2.2 Đặc điểm công việc
5.2.3 Tiền lương và thu nhập
5.2.4 Đào tạo thăng tiến     
5.2.5 Phúc lợi
5.2.6 Điều kiện làm việc
5.2.7 Đồng nghiệp
5.2.8 Lưu ý khác      
5.3 Hạn chế của nghiên cứu
5.4 Tóm tắt chương 5
TÀI LIỆU THAM KHẢO    

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan