[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp & sinh sản PRRS ở lợn tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng chống

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp & sinh sản PRRS ở lợn tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng chống
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. CƠ SƠ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
1.1.1. Khái niệm Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS)
1.1.2. Sơ lược lịch sử hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn.
1.1.3. Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam
1.1.4. Đặc điểm của virus PRRS
1.1.4.1. Hình thái và cấu trúc của virus PRRS
1.1.4.2. Sự phát triển của virus trong môi trường tế bào
1.1.4.3. Sức đề kháng của virus PRRS
1.1.4.4. Khả năng gây bệnh của virus PRRS
1.1.4.5. Nhƣ̃ ng virus liên quan
1.1.5. Dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn
1.1.5.1. Phân bố dịch bệnh
1.1.5.2. Động vật cảm nhiễm
1.1.5.3. Chất chứa mầm bệnh
1.1.5.4. Đường truyền lây của virus
1.1.5.5. Cơ chế sinh bệnh của virus PRRS
1.1.6. Triệu chứng và bệnh tích
1.1.6.1. Triệu chứng lâm sàng của Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn
1.1.6.2. Bệnh tích của Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn
1.1.7. Chẩn đoán
1.1.8. Điều trị
1.1.9. Phòng bệnh
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.2.1. Tình hình nghiên cứu Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở ngoài nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở trong nước
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1.1. Diễn biến dịch PRRS ở lợn trong từ năm 2008 đến năm tại tỉnh Thái Nguyên
2.1.2. Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh PRRS
2.1.3. Sự lưu hành virus PRRS và nguy cơ mắc bệnh
2.1.4. Đề xuất và áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh
2.2. NGUYÊN LIỆU DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ THỐNG KÊ THIỆT HẠI KINH TẾ DO DỊCH TAI XANH GÂY RA TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2010
3.1.1. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.1.2. Thiệt hại do dịch bệnh tai xanh ở tỉnh Thái Nguyên
3.2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH PRRS
3.2.1. Tỷ lệ lợn mắc bệnh trong đàn có dịch
3.2.2. Tỷ lệ lợn chết và tiêu huỷ trong đàn có dịch và trong số lợn bị bệnh
3.2.3. Tỷ lệ bệnh PRRS ở một số loại lợn
3.2.4. Tỷ lệ bệnh PRRS ở lợn theo quy mô chăn nuôi
3.2.5. Tỷ lệ bệnh PRRS ở lợn theo phương thức chăn nuôi
3.2.6. Tỷ lệ bệnh PRRS theo mật độ nuôi
3.2.7. Tỷ lệ bệnh PRRS theo mức độ vệ sinh phòng bệnh
3.3. SỰ LƯU HÀNH VIRUS PRRS VÀ NGUY CƠ MẮC BỆNH
3.3.1. Tỷ lệ mang virus PRRS ở lợn tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Sự lưu hành virus PRRS ở lợn nái và lợn thịt
3.3.3. Nguy cơ mắc bệnh PRRS ở một số loại lợn
3.3.4. Sự lưu hành virus PRRS ở lợn giữa vùng ổ dịch cũ và vùng chưa có dịch
3.3.5. Sự lưu hành virus PRRS ở lợn giữa phương thức chăn nuôi công nghiệp và chăn nuôi truyền thống
3.4. ĐỀ XUẤT VÀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH
3.4.1. Biện pháp phòng khi chưa có dịch
3.4.2. Biện pháp chống khi có dịch
3.4.3. Áp dụng các biện pháp ở một số địa phương
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan