[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh giun kết hạt (Oesophagostomosis) ở lợn tại một số huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh giun kết hạt (Oesophagostomosis) ở lợn tại một số huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Đặc điểm sinh học của giun kết hạt Oesophagostomum
1.1.1.1. Vị trí của giun kết hạt Oesophagostomum trong hệ thống phân loại động vật học
1.1.1.2. Đặc điểm hình thái và cấu tạo giun kết hạt lợn
1.1.1.4. Sự phát triển và sức đề kháng của trứng giun kết hạt lợn ở ngoại cảnh
1.1.1.5. Khả năng sống của ấu trùng cảm nhiễm (L3) ở ngoại cảnh
1.1.2. Bệnh giun kết hạt ở lợn (Oesophagotomosis suis)
1.1.2.1.Đặc điểm dịch tễ học bệnh giun kết hạt
1.1.2.2. Cơ chế sinh bệnh của bệnh giun kết hạt lợn
1.1.2.3. Triệu chứng và bệnh tích bệnh giun kết hạt lợn
1.1.2.4. Chẩn đoán bệnh giun kết hạt lợn
1.1.2.5. Phòng, trị bệnh giun kết hạt cho lợn
1.2. Tình hình nghiên cứu bệnh giun kết hạt ở lợn
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.2. Vật liệu nghiên cứu
2.2.1. Mẫu nghiên cứu
2.2.2. Hoá chất và dụng cụ thí nghiệm
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Đặc điểm dịch tễ bệnh giun kết hạt ở lợn
2.3.1.1. Tình hình nhiễm giun kết hạt lợn ở một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên.
2.3.1.2. Nghiên cứu sự ô nhiễm, sự tồn tại của trứng và ấu trùng giun kết hạt lợn ở ngoại cảnh
2.3.2. Nghiên cứu bệnh lý và lâm sàng bệnh giun kết hạt ở lợn
2.3.3. Nghiên cứu phòng trị bệnh giun kết hạt cho lợn
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Quy định một số yếu tố dịch tễ
2.4.2. Phương pháp lấy mẫu
2.4.3. Phương pháp xét nghiệm mẫu
2.4.4. Phương pháp xác định tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kết hạt
2.4.5. Phương pháp xác định loài giun kết hạt ký sinh ở lợn
2.4.6. Phương pháp xác định thời gian phát triển, tồn tại của trứng và ấu trùng giun kết hạt ở ngoại cảnh
2.4.7. Phương pháp theo dõi các biểu hiện lâm sàng của lợn bị bệnh giun kết hạt
2.4.8. Phương pháp xét nghiệm máu để xác định một số chỉ số huyết học của lợn khoẻ và lợn bị bệnh giun kết hạt
2.4.9. Phương pháp xác định mối tương quan giữa số lượng giun kết hạt ký sinh với số trứng trong một gam phân
2.4.10. Phương pháp xác định bệnh tích đại thể và những biến đổi vi thể ở cơ quan tiêu hoá do giun kết hạt gây ra
2.4.11. Phương pháp theo dõi hiệu lực của thuốc tẩy giun kết hạt
2.4.12. Đề xuất quy trình phòng trị bệnh giun kết hạt cho lợn
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
2.5.1. Một số công thức tính tỷ lệ
2.5.2. Một số tham số thống kê
2.5.3. So sánh mức độ sai khác giữa 2 số trung bình
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu mốt số đặc điểm dịch tễ bệnh giun kết hạt ở lợn
3.1.1. Tình hình nhiễm giun kết hạt lợn ở 3 huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
3.1.1.1. Thành phần loài giun tròn giống Oesophagostomum ký sinh ở lợn tại 3 huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
3.1.1.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kết hạt lợn tại 3 huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
3.1.1.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kết hạt theo tuổi lợn
3.1.1.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kết hạt theo mùa vụ
3.1.1.5. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kết hạt theo phương thức chăn nuôi
3.1.2. Nghiên cứu sự ô nhiễm, sự tồn tại của trứng và ấu trùng giun kết hạt lợn ở ngoại cảnh
3.1.2.1. Sự ô nhiễm trứng giun kết hạt lợn ở ngoại cảnh
3.1.2.2. Sự phát triển của trứng giun kết hạt thành ấu trùng cảm nhiễm trong phân lợn
3.1.2.3. Khả năng sống của ấu trùng giun kết hạt cảm nhiễm trong phân lợn
3.1.2.4. Nghiên cứu sự phát triển của trứng giun kết hạt ở lớp đất bề mặt có độ ẩm khác nhau
3.1.2.5. Khả năng sống của ấu trùng cảm nhiễm trong đất có độ ẩm khác nhau
3.2. Nghiên cứu bệnh lý và lâm sàng bệnh giun kết hạt ở lợn
3.2.1. Tỷ lệ lợn nhiễm giun kết hạt có biểu hiện lâm sàng của bệnh
3.2.2. Một số chỉ số máu của lợn bị bệnh giun kết hạt và lợn khoẻ
3.2.3. So sánh công thức bạch cầu của lợn khoẻ và lợn bị bệnh giun kết hạt
3.2.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kết hạt giữa lợn tiêu chảy và lợn khoẻ
3.2.4. Xác định mối tương quan giữa số lượng giun kết hạt ký sinh ở lợn và số trứng giun kết hạt trong một gam phân
3.2.5. Bệnh tích do giun kết hạt gây ra ở lợn
3.2.5.1. Bệnh tích đại thể ở cơ quan tiêu hoá lợn nhiễm giun kết hạt
3.2.5.2. Những biến đổi vi thể ở cơ quan tiêu hoá lợn do giun kết hạt gây ra
3.3. Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh giun kết hạt cho lợn
3.3.1. Thử nghiệm thuốc tẩy giun kết hạt cho lợn trên diện hẹp
3.3.2. Sử dụng thuốc tẩy giun kết hạt cho lợn trên diện rộng
3.3.2. Đề xuất quy trình phòng trị bệnh giun kết hạt cho lợn
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan