[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn dạ múi khế trâu, bò ở hai huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn dạ múi khế trâu, bò ở hai huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
1.1.1. Giun xoăn dạ múi khế ký sinh ở gia súc nhai lại
1.1.2. Bệnh giun xoăn dạ múi khế ở gia súc nhai lại
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.2.1. Tình hình nghiên cứu bệnh giun xoăn dạ múi khế ở nước ngoài
1.2.2. Tình hình nghiên cứu bệnh giun xoăn dạ múi khế trong nước
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Vật liệu nghiên cứu
2.1.3. Địa điểm nghiên cứu
2.1.4. Thời gian nghiên cứu
2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.2.1. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn dạ múi khế trâu, bò ở hai huyện của tỉnh Thái Nguyên
2.2.2. Nghiên cứu tình trạng ô nhiễm trứng và ấu trùng giun xoăn dạ múi khế trâu, bò ở ngoại cảnh
2.2.3. Nghiên cứu sự phát triển của trứng và khả năng tồn tại của ấu trùng cảm nhiễm H. contortus ở ngoại cảnh
2.2.4. Biểu hiện lâm sàng của trâu, bò bị bệnh giun xoăn dạ múi khế
2.2.5. Nghiên cứu hiệu quả của một số biện pháp phòng trị bệnh giun xoăn dạ múi khế cho trâu, bò
2.2.6. Thử nghiệm biện pháp phòng trị trên thực địa và đề xuất quy trình phòng trị
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn dạ múi khế
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu sự ô nhiễm trứng và ấu trùng giun xoăn dạ múi khế ở chuồng nuôi, khu vực xung quanh chuồng nuôi và trên bãi chăn thả trâu, bò
2.3.3. Phương pháp nghiên cứu sự phát triển của trứng và khả năng sống của ấu trùng cảm nhiễm H. contortus ở ngoại cảnh
2.3.4. Phương pháp nghiên cứu hiệu quả của một số biện pháp phòng trị bệnh giun xoăn dạ múi khế ở trâu, bò
2.3.5. Phương pháp thử nghiệm các biện pháp phòng trị trên thực địa
2.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU
2.4.1. Một số công thức tính toán
2.4.2. Các tham số thống kê
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH GIUN XOĂN DẠ MÚI KHẾ TRÂU, BÒ Ở HAI HUYỆN THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1.1. Kết quả xác định thành phần loài giun xoăn dạ múi khế ở trâu, bò tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên
3.1.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế trâu, bò tại một số địa phương.
3.1.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế theo tuổi trâu, bò
3.1.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế theo mùa vụ
3.1.5. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế theo loại gia súc
3.2. TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM TRỨNG VÀ ẤU TRÙNG GIUN XOĂN DẠ MÚI KHẾ TRÂU, BÒ Ở NGOẠI CẢNH
3.2.1. Sự phát tán trứng và ấu trùng giun xoăn dạ múi khế ở nền chuồng và xung quanh chuồng nuôi trâu, bò
3.2.2. Sự phát tán trứng và ấu trùng giun xoăn dạ múi khế ở đất, nước và cỏ trên bãi chăn trâu, bò
3.3. NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG VÀ KHẢ NĂNG TỒN TẠI CỦA ẤU TRÙNG GIUN XOĂN DẠ MÚI KHẾ Ở NGOẠI CẢNH
3.3.1. Nghiên cứu sự phát triển của trứng H. contortus thành ấu trùng cảm nhiễm trong phân bò
3.3.2. Nghiên cứu sự phát triển của trứng và khả năng tồn tại của ấu trùng H. contortus cảm nhiễm trong lớp đất bề mặt (cùng loại đất, ẩm độ khác nhau)
3.4. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG CỦA TRÂU, BÒ MẮC BỆNH GIUN XOĂN DẠ MÚI KHẾ
3.4.1. Vai trò của giun xoăn dạ múi khế trong hội chứng tiêu chảy của trâu, bò
3.4.2. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu của trâu, bò bị bệnh giun xoăn dạ múi khế
3.5. XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, TRỊ BỆNH GIUN XOĂN DẠ MÚI KHẾ CHO TRÂU, BÒ
3.5.1. Hiệu quả của biện pháp ủ nhiệt sinh học phân trâu, bò để diệt trứng và ấu trùng giun xoăn dạ múi khế
3.5.2. Hiệu quả của thuốc tẩy giun xoăn dạ múi khế ở trâu, bò
3.6. THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, TRỊ BỆNH GIUN XOĂN DẠ MÚI KHẾ CHO BÒ Ở HUYỆN PHÚ BÌNH, THÁI NGUYÊN
3.6.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở bò trước thử nghiệm
3.6.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở bò sau 2 tháng thử nghiệm
3.6.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở bò sau 4 tháng thử nghiệm
3.6.4. Bước đầu đề xuất biện pháp phòng trị bệnh giun xoăn dạ múi khế cho trâu, bò
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan