[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê, nghé ở huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An và biện pháp phòng, trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê, nghé ở huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An và biện pháp phòng, trị
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
1.1.1 Đặc điểm sinh học của giun đũa ký sinh ở bê, nghé
1.1.2. Dịch tễ học của bệnh giun đũa bê, nghé
1.1.3. Đặc điểm bệnh lý và lâm sàng của bệnh giun đũa bê, nghé
1.1.4. Chẩn đoán bệnh giun đũa bê, nghé
1.1.5. Biện pháp phòng trị bệnh.
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU
2.2. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.3.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê, nghé ở hai huyện của tỉnh Nghệ An.
2.3.2. Bệnh lý và lâm sàng của bê, nghé bị bệnh giun đũa
2.3.3. Nghiên cứu biện pháp phòng, trị bệnh giun đũa bê, nghé
2.4. BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4.1. Bố trí điều tra và phương pháp nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê, nghé ở hai huyện của tỉnh Nghệ An
2.4.2. Phương pháp nghiên cứu bệnh lý và lâm sàng của bê, nghé bị bệnh giun đũa
2.4.3. Bố trí thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh đũa bê, nghé
2.5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê, nghé ở hai huyện thuộc tỉnh Nghệ An
3.1.1. Nghiên cứu tình hình nhiễm giun đũa bê, nghé
3.1.2. Nghiên cứu sự phát triển của trứng giun đũa bê nghé và sự tồn tại của trứng có sức gây bệnh ở ngoại cảnh
3.2. Biểu hiện lâm sàng của bệnh giun đũa bê, nghé
3.2.1. Ảnh hưởng của giun đũa trong hội chứng tiêu chảy của bê, nghé
3.2.2. Tỷ lệ bê nghé có biểu hiện lâm sàng khi bị bệnh giun đũa
3.3. Nghiên cứu và đề xuất quy trình phòng trị bệnh giun đũa bê nghé
3.3.1. Khả năng diệt trứng và trứng giun đũa bê, nghé có sức gây bệnh của thuốc sát trùng
3.3.2. Nghiên cứu công thức ủ phân có khả năng sinh nhiệt cao để diệt trứng giun đũa bê nghé
3.3.3. Hiệu lực thuốc tẩy giun đũa bê, nghé
3.3.4. Đề xuất quy trình phòng trị bệnh giun đũa cho bê, nghé
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan