[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp tổng hợp bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương trước bối cảnh biến đổi khí hậu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp tổng hợp bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương trước bối cảnh biến đổi khí hậu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
1.3. Các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam
1.3.1. Về nhiệt độ
1.3.2. Về lượng mưa
1.3.3. Về mực nước biển dâng
1.4. Tài nguyên nước
1.4.1. Khái niệm      
1.4.3. Vai trò của nước đối với đời sống
1.5. Biến đổi khí hậu
1.5.1. Khái niệm      
1.5.2. Nguyên nhân
1.5.3. Các biểu hiện của biến đổi khí hậu
1.6. Mối quan hệ giữa khí hậu và tài nguyên nước
CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA HUYỆN BẾN CÁT
2.1. Vị trí địa lý
2.1.1.Đặc điểm khí hậu
2.1.1.1. Khí hậu       
2.1.2. Đặc điểm địa hình
2.1.3. Hiện trạng tài nguyên
2.2. Tài nguyên nước
2.2.1. Nước mặt
2.2.2. Nước dưới đất
2.3. Tài nguyên khoáng sản và tình hình khai thác
2.4. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.4.1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế
2.4.2. Tình hình phát triển công nghiệp   
2.4.3. Tình hình phát triển nông nghiệp  
2.4.4. Tình hình phát triển thương mại dịch vụ
2.5. Phát triển kinh tế - xã hội và mối quan hệ giữa các thành phần môi trường
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC HUYỆN BẾN CÁT TRƯỚC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
3.1. Đặc điểm khác biệt vùng bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu
3.2. Xu thế biến đổi các yếu tố khí hậu huyện Bến Cát
3.2.1. Xu thế biến đổi nhiệt độ
3.2.2. Xu thế biến đổi lượng mưa
3.2.3. Diễn biến lưu lượng nước dưới đất
3.2.4. Về động thái mực nước
3.3. Kịch bản biến đổi khí hậu
3.3.1. Nhiệt độ
3.3.2. Ngập lụt
3.3.3. Lượng mưa
CHƯƠNG 4: DỰ BÁO DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC GIAI ĐOẠN 2014 -2020 VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CẤP BÁCH LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁTỔNG HỢP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA HUYỆN BẾN CÁT TẦM NHÌN ĐẾN 2030
4.1. Các nguyên nhân gây biến động tài nguyên nước và gia tăng các vấn đề môi trường từ năm 2014 đến năm 2020
4.1.1. Thiếu nước    
4.1.2. Các vấn đề môi trường do con người gây ra
4.2. Đánh giá quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch xây dựng đô thị giai đoạn 2014-2015 và tầm nhìn đến năm 2020
4.2.1 Đánh giá sự quy hoạch đối với đô thị        
4.2.2 Đối với phát triển kinh tế - xã hội
4.3. Dự báo các diễn biến tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn 2030
4.3.1 Diễn biến Tài nguyên nước
4.3.2 Diễn biến môi trường nước mặt
4.3.3. Dự báo môi trường nước dưới đất
4.3.4. Nhu cầu nước sinh hoạt
4.3.5. Tải lượng và chất lượng nước thải
4.3.6. Tải lượng phát sinh chất thải
4.4. Các vấn đề môi trường cấp bách cần ưu tiên thực hiện trong việc phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn đến 2030
4.5. Tổng hợp những vấn đề môi trường ưu tiên then chốt và biện pháp ưu tiên      
CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TỔNG HỢP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA HUYỆN BẾN CÁT TRƯỚC BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
5.1. Hiện trạng quản lý tài nguyên nước của huyện Bến Cát
5.2. Các giải pháp bảo tồn tài nguyên nước trước biến đổi khí hậu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan