[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chẩn đoán lao kháng thuốc isoniazid bằng phương pháp xác định đột biến trên gen KATG và GEN INHA từ các chủng vi khuẩn lao phân lập tại Miền Trung - Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chẩn đoán lao kháng thuốc isoniazid bằng phương pháp xác định đột biến trên gen KATG và GEN INHA từ các chủng vi khuẩn lao phân lập tại Miền Trung - Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔ NG QUAN TÀ I LIỆ U
1.1 Tình hình bệ nh lao
1.1.1. Tình hình bệnh lao trên thế giới
1.1.2. Tình hình bệnh lao ở Việt Nam
1.1.3.Tình hình lao kháng thuốc
1.2 Vi khuẩn lao
1.2.1. Đặc điểm của vi khuẩn lao
1.2.2. Cấu tạo của vi khuẩn lao
1.2.3. Cơ chế gây bệnh
1.3. Cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn lao
1.4. Các phương pháp chẩn đoán lao kháng thuốc
1.4.1. Các phương pháp xác định kiểu hình
1.4.2. Các phương pháp xác định kiểu gen
1.5. Chẩn đoán vi khuẩn lao kháng Isoniazid
1.5.1. Đặc điểm của hệ gen vi khuẩn lao
1.5.2. Gen katG với cơ chế kháng thuốc isoniazid ở vi khuẩn lao
1.5.3. Gen inhA với cơ chế kháng thuốc isoniazid ở vi khuẩn lao
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Vật liệu, hóa chất và dụng cụ nghiên cứu
2.2.1. Các sinh phẩm hóa chất chính
2.2.2. Máy và thiết bị sử dụng trong nghiên cứu
2.2.3. Các cặp mồi dùng trong nghiên cứu
2.2.4. Vector tách dòng được sử dụng trong nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Kỹ thuật tách chiết DNA từ các chủng vi khuẩn lao
2.3.2.Kỹ thuật PCR - Nhân dòng đoạn gen katG và gen inhA
2.3.3. Tinh sạch sản phẩm PCR bằng kit của hãng AccuPrep@ Gel purification kit - Bioneer
2.3.4. Kỹ thuật tách dòng gen (cloning)
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả tách chiết DNA tổng số
3.2. Kiểm tra nồng độ và độ tinh sạch của DNA tổng số
3.3. Kết quả nhân dòng đoạn gen katG và gen inhA
3.3.1. Kết quả nhân dòng đoạn gen inhA
3.3.2. Kết quả nhân dòng đoạn gen katG
3.4. Kết quả tinh sạch sản phẩm PCR
3.5. Kết quả biến nạp vector tái tổ hợp vào tế bào khả biến E.coli DH5α
3.5.1. Phản ứng gắn gen cần nghiên cứu vào vector pBT
3.5.2. Kết quả biến nạp vector tái tổ hợp vào tế bào khả biến E.coli DH5α
3.5.3. Kết quả thực hiện phản ứng PCR từ khuẩn lạc
3.5.4. Kết quả kiểm tra gen đích
3.6. Kết quả xác định trình tự và phát hiện đột biến trên gen katG liên quan đến tính kháng thuốc isoniazid ở các chủng vi khuẩn lao nghiên cứu.
3.7. Kết quả xác định trình tự gen inhA với 5 mẫu bệnh phẩm nghiên cứu kháng thuốc isoniazid
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan