[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cơ sở thực tiễn đề xuất phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp xã Ngọc Thanh thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cơ sở thực tiễn đề xuất phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp xã Ngọc Thanh thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Trên thế giới
1.1.1. Quy hoạch vùng
1.1.1.1. Quy hoạch vùng lãnh thổ ở Bungari
1.1.1.2. Quy hoạch vùng lãnh thổ ở Pháp
1.1.1.3. Quy hoạch vùng lãnh thổ ở Thái Lan
1.1.2. Quy hoạch vùng Nông nghiệp
1.1.3. Quy hoạch Lâm nghiệp
1.2. Ở Việt Nam
1.2.1. Quy hoạch vùng chuyên canh
1.2.2. Quy hoạch Nông nghiệp huyện
1.2.3. Quy hoạch Lâm nghiệp
1.2.3.1. Đặc thù của công tác QHLN
1.2.3.2. Những yêu cầu của công tác QHLN
1.2.3.3. Các văn bản có liên quan đến QHLN
1.2.3.4. QHLN cho các cấp
Chương 2: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.1.1. Mục tiêu tổng quát
2.1.2. Mục tiêu cụ thể
2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Đánh giá thực trạng quản lý phát triển lâm nghiệp xã
2.3.2. Nghiên cứu một số dự báo cơ bản liên quan đến công tác QH
2.3.3. Đề xuất một số nội dung phương án QHLN xã đến 2020
2.3.4. Đề xuất một số giải pháp thực hiện phương án quy hoạch
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Sử dụng phương pháp kế thừa các tài liệu có chọn lọc
2.4.2. Sử dụng phương pháp điều tra đánh giá nhanh nông thôn (PRA)
2.4.3. Phương pháp phúc tra thực địa tài nguyên rừng
2.4.4. Xử lý số liệu.
Chương 3: TÌNH HÌNH CƠ BẢN KHU VỰC NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Địa hình địa mạo
3.1.3. Khí hậu thủy văn
3.1.4. Đặc điểm thổ nhưỡng
3.1.5. Tài nguyên động thực vật rừng
3.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
3.2.1. Dân số và lao động
3.2.2. Cơ sở hạ tầng
3.2.3. Văn hóa -xã hội
3.3. Đánh giá chung về tình hình cơ bản
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả nghiên cứu về thực trạng quản lý PTLN
4.1.1. Đánh giá thực trạng QHSXLN và quyền sử dụng đất, sử dụng rừng
4.1.1.1. Thực trạng quy hoạch sản xuất lâm nghiệp
4.1.1.2. Thực trạng sử dụng đất, sử dụng rừng
4.1.2. Đánh giá vai trò tham gia của các bên liên quan trong PTLN
4.1.3. Đánh giá tiềm năng đất, rừng và thực trạng sử dụng đất LN
4.1.4. Thực trạng hệ thống cây trồng trong khu vực nghiên cứu
4.1.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình sản xuất lâm nghiệp
4.1.6. Đánh giá thực trạng chế biến và sử dụng lâm sản tại khu vực
4.1.7. Đánh giá các chính sách có liên quan đến QHPTLN tại địa
4.2. Nghiên cứu một số dự báo cơ bản liên quan đến công tác QH
4.2.1. Dự báo dân số và lao động
4.2.2. Dự báo về nhu cầu sử dụng lâm sản
4.2.3. Dự báo nguồn vốn đầu tư
4.2.4. Dự báo về nhu cầu sử dụng đất
4.2.5. Dự báo định hướng phát triển của ngành và KTXH địa phương
4.3. Đề xuất các nội dung phương án quy hoạch
4.3.1. Quy hoạch 3 loại rừng xã Ngọc Thanh
4.3.2. Quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp theo chủ quản lý
4.3.3. Quy hoạch các biện pháp kinh doanh rừng
4.3.4. Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng
4.4. Đề xuất một số giải pháp thực hiện phương án quy hoạch
4.4.1. Giải pháp về tổ chức, cơ chế chính sách, nguồn NL và KHCN
4.4.2. Các giải pháp về quản lý, sử dụng tài nguyên rừng
4.4.3. Đề xuất giải pháp cụ thể cho từng loại rừng
4.4.3.1. Đối với rừng phòng hộ
4.4.3.2. Đối với rừng sản xuất
4.4.3.3. Đối với rừng đặc dụng
4.4.4. Tiến độ thực hiện QHLN xã giai đoạn 2010-2020
4.4.5. Ước tính vốn thực hiện và hiệu quả đầu tư
4.4.5.1. Ước tính đầu tư
4.4.5.2. Ước tính hiệu quả
Chương 5: KẾT LUẬN - TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan