[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Tình hình nghiên cứu PES trên thế giới và Việt Nam
1.2.1. Tình hình nghiên cứu PES trên thê giới
1.2.2. Tình hình nghiên cứu PES ở Việt Nam
1.2.2.1. Về chính sách
1.2.2.2. Về nghiên cứu - triển khai
1.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Ba Bể
1.3.1. Về đặc điểm tự nhiên
1.3.2. Về phát triển kinh tế - xã hội
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm, phạm vi và thời gian tiến hành nghiên cứu
2.3. Nội dung
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp tiếp cận
2.4.2. Phương pháp điều tra thu thập thông tin
2.4.2.1. Thu thập các thông tin thứ cấp
2.4.2.2. Thu thập các thông tin sơ cấp
2.4.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm đất đai, cảnh quan và những khó khăn trở ngại của các xã nghiên cứu liên quan đến dịch vụ môi trường rừng
3.1.1. Đặc điểm chung của xã Đồng Phúc liên quan đến môi trường rừng
3.1.1.1. Đặc điểm của làng thượng nguồn Tan Lung liên quan đến rừng và canh tác nông nghiệp
3.1.1.2. Đặc điểm của làng hạ lưu Bản Chấn liên quan đến rừng và canh tác
3.1.2. Đặc điểm chung của xã Quảng Khê liên quan đến dịch vụ môi trường rừng
3.1.2.1. Đặc điểm của làng thượng nguồn Nà Lê liên quan đến rừng và canh tác nông nghiệp
3.1.2.2. Mối quan hệ của thượng nguồn (làng Nà Lê) và hạ lưu (làngNà Chom) theo nhận thức của địa phương
3.1.2.3. Đặc điểm của làng Chợ Lèng - Trung Lưu liên quan đến rừng và canh tác nông nghiệp
3.1.3. Đặc điểm chung của xã Nam Mẫu liên quan đến dịch vụ môi trường rừng
3.1.3.1. Đặc điểm của thôn hạ lưu Pác Ngòi xã Nam Mẫu liên quan đến rừng và canh tác nông nghiệp
3.1.3.2. Các vấn đề liên quan đến và các điểm nóng được xác định trong bản Pác Ngòi
3.1.3.3. Tình hình sử dụng đất và ảnh hưởng của nó đến nguồn nước của làng Pác Ngòi
3.1.4. Mối quan hệ giữa các làng (thượng và giữa hạ lưu) trong lưu vực sông
3.2. Xác định người mua tiềm năng và người bán dịch vụ môi trường rừng lấy kết quả phỏng vấn của Lan và Elizabet
3.3. Xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng
3.3.1. Phạm vi, vị trí danh giới, diện tích, loại rừng theo chức năng rừng và đất các khu vực có cung cấp DVMT nước lưu vực sông Năng và sông Lèng
3.3.2. Hiện trạng giao đất giao rừng, kết quả giao đất giao rừng, cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp cấp huyện
3.3.3. Hoạt động của các dự án lâm nghiệp
3.3.3.1. Do Lâm Trường Ba Bể triển khai
3.3.3.2. Do vườn Quốc gia Ba Bể triển khai
3.3.3.3. Nguồn thu của người dân từ bảo vệ rừng
3.3.4. Đối tượng chi trả và được nhận tiền chi trả DVMT nước
3.3.4.1. Đối tượng được chi trả
3.3.4.2. Đối tượng chi trả
3.3.5. Xây dựng công thức tính mức chi trả cho dịch vụ môi trường rừng
3.3.6. Phương pháp xác định hệ số K
3.3.6.1. Nguyên tắc xác định hệ số K
3.3.6.2. Những chỉ tiêu được sử dụng để xác định hệ số K
3.3.6.3. Xác định giá trị của hệ số hiệu chỉnh K theo từng tiêu chí
3.3.7. Sản lượng điện thương phẩm của từng cơ sở sản xuất thủy diện có sử dụng dịch vụ môi trường nước
3.3.8. Tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng cho huyện Ba Bể
3.4. Các giải pháp cho phát triển tài nguyên rừng và xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Ba Bể
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN - TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan