[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2010

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2010
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.1.1. Các văn bản của nhà nước
1.1.2. Các văn bản của tỉnh Thái Nguyên
1.2. Cơ sở khoa học và lý luận của đề tài
1.2.1. Giá đất tính bồi thường
1.2.1.1. Nguyên tắc định giá đất
1.2.1.2. Phương pháp định giá đất
1.2.1.3. Điều kiện chọn phương pháp tính giá đất
1.2.2. Giá đất bồi thường ở một số nước
1.2.2.1. Inđônêxia
1.2.2.2. Trung Quốc
1.2.2.3. Thái Lan
1.3. Một số vấn đề cơ bản bồi thường hỗ trợ và tái định cư ở Việt Nam
1.3.1. Trước khi có Luật đất đai năm 1993
1.3.2. Sau khi ban hành Luật đất đai 1993 đến Luật đất đai năm 2003
1.3.3. Luật đất đai năm 2003 đến nay
1.4. Khái quát giá đất bồi thường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
1.4.1. Khái quát chung
1.4.2. Những khó khăn, tồn tại khi xây dựng giá đất tại thành phố Thái Nguyên
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên
2.2.2. Sơ lược công tác quản lý đất đai của thành phố Thái Nguyên
2.2.3. Đánh giá công tác xác định giá đất bồi thường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.2.4. Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị giải pháp cho công tác xác định giá đất bồi thường tại Thái Nguyên
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Điều tra thu thập số liệu
2.3.2. Phỏng vấn trực tiếp
2.3.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin, phân tích và so sánh
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng
3.1.2.1. Các đơn vị hành chính
3.1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.2.3. Điều kiện cơ sở hạ tầng
3.2. Sơ lược về công tác quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng của thành phố Thái Nguyên
3.2.1. Sơ lược về công tác quản lý đất đai tại thành phố Thái Nguyên
3.2.1.1. Tình hình sử dụng đất đai
3.2.1.2. Thực trạng công tác quản lý đất đai
3.2.2. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư
3.3. Đánh giá công tác xác định giá đất bồi thường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.3.1. Các văn bản có liên quan đến công tác xác định giá đất
3.3.1.1. Các văn bản của Trung ương
3.3.1.2. Các văn bản của địa phương
3.3.1.3. Cơ chế thu hồi đất, bồi dưỡng, hỗ trợ và tái định cư
3.3.2. Đánh giá thực trạng giá đất bồi thường tại một số dự án
3.3.2.1. Số lượng các dự án bồi thường phân theo nhóm
3.3.2.2. Các văn bản pháp quy liên quan đến hai dự án
3.3.2.3. So sánh giá bồi thường các loại đất tại hai dự án
3.3.2.4. Kết quả điều tra ý kiến của cán bộ và người dân
3.4. Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị giải pháp cho công tác xác định giá đất bồi thường tại Thái Nguyên
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.4.3. Giải pháp
3.4.3.1. Các giải pháp chung
3.4.3.2. Các giải pháp cụ thể
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan