[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sử dụng bản đồ địa chính và thông tin đất đai xây dựng vùng giá trị đất đai phục vụ công tác định giá đất hàng loạt tại khu vực trung tâm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sử dụng bản đồ địa chính và thông tin đất đai xây dựng vùng giá trị đất đai phục vụ công tác định giá đất hàng loạt tại khu vực trung tâm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ GIÁ ĐẤT, ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ LÝ LUẬN PHÂN VÙNG GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI
1.1. Tổng quan về giá đất
1.1.1. Khái quát chung về giá đất
1.1.2. Các đặc trưng của giá đất
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất theo quy định hiện hành
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
1.2. Tổng quan về định giá đất đô thị và các phương pháp xác định giá đất
1.2.1. Định giá đất
1.2.2. Tổng quan về các phương pháp xác định giá đất trên thế giới
1.3. Lý luận về phân vùng giá trị đất đô thị
1.3.1. Lý luận về đất trung tâm trong phân vùng đất đô thị
1.3.2. Các nguyên tắc trong mô hình cơ bản của hệ thống đất trung tâm
1.3.3. Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến phân vùng giá trị đất đai
1.3.4. Lý luận về phân vùng giá trị đất đô thị trên cơ sở phân hạng định cấp đất đô thị
1.4. Các luận điểm cơ bản về vùng giá đất và vùng giá trị đất đai
1.4.1. Vùng giá đất
1.4.2. Vùng giá trị đất đai
1.5. Các giải pháp tìm vùng giá trị đất đai
1.5.1. Tìm vùng giá trị đất đai
1.5.2. Tính giá đất hàng loạt theo vùng giá trị đất đai
1.5.3. Phân vùng yếu tố ảnh hưởng đến vùng giá trị đất đai
1.6. Bản đồ địa chính, với khả năng cung cấp thông tin phục vụ phân vùng đất đô thị, định giá đất đô thị áp dụng tại Việt nam
1.6.1. Nội dung thông tin trên bản đồ địa chính theo quy định hiện hành
1.6.2. Đặc điểm của bản đồ địa chính với các dữ liệu phục vụ phân vùng
1.7. Hệ thống phần mềm sử dụng quản lý tính giá đất dựa trên vùng giá trị đất đai
1.7.1. Giới thiệu về Hệ thống phần mềm phần mềm VICAD- GIS
1.7.2. Modul quản lý vùng giá trị đất đai
1.7.3. Modul tính giá trị bất động sản và thuế theo vùng giá trị đất đai
1.8. Những vấn đề rút ra từ chương nghiên cứu tổng quan
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Nội dung nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Vị trí địa lý và tình hình phát triển kinh tế xã hội Phường Gia Cảm, thành phố Việt Trì
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Về văn hoá - xã hội và cơ sở hạ tầng
3.1.3. Công tác địa chính, xây dựng, quản lý đô thị
3.1.4. Tình hình sử dụng đất đai
3.2. Thực trạng về bản đồ địa chính tại khu vực thành phố Việt Trì nói chung và Phường Gia Cẩm nói riêng
3.2.1. Thực trạng về bản đồ địa chính tại khu vực thành phố Việt Trì
3.2.2. Thực trạng bản đồ địa chính của Phường Gia Cẩm
3.3. Công tác định giá đất tại Tỉnh Phú Thọ
3.4. Giá đất ở quy định tại địa bàn nghiên cứu
3.5. Sử dụng bản đồ địa chính xây dựng bản đồ vùng theo vị trí tại Khu vực trung tâm thành phố Việt trì
3.5.1. Xây dựng dữ liệu đường phố từ bản đồ địa chính
3.5.2 Tính giá đất theo vùng giá trị đất đai
3.6. Kết quả thu thập số liệu theo lý luận phân vùng phục vụ xác định tương quan giá đất giữa các đường phố tại khu vực trung tâm thành phố Việt Trì
3.6.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến phân vùng giá trị
3.6.2. Kết quả điều tra định cấp các tuyến phố phường Gia Cẩm
3.6.3. Xây dựng dữ liệu các vùng giá trị theo kết quả điều tra chi tiết hoá vùng giá trị trên nền bản đồ địa chính
3.7. Kiến nghị, giải pháp
3.8. Phân tích giải pháp xây dựng và sử dụng vùng giá trị trong công tác định giá đất tại thành phố Việt Trì
3.8.1. Xem xét phân tích giải pháp các bước thực hiện
3.8.2. Một số kiến nghị về giải pháp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan