[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sử dụng nước thải chế biến tinh bột sắn để nuôi cấy Bacillus thuringiensis

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sử dụng nước thải chế biến tinh bột sắn để nuôi cấy Bacillus thuringiensis
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về Bacillus thuringiensis
1.1.1 Giới thiệu về vi khuẩn Bacillus thuringiensis
1.1.2. Độc tố delta-endotoxin của Bacillus thuringiensis và cơ chế tác động của chúng
1.1.3. Khái quát về thuốc trừ sâu sinh học
1.1.4. Nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng Bt ở Việt Nam
1.2. Tổng quan về tình hình sản xuất và tiêu thụ tinh bột sắn
1.2.1. Thông tin chung về tình hình canh tác và tiêu thụ sắn
1.2.3. Công nghệ sản xuất tinh bột sắn
CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu
2.1.1. Chủng giống vi sinh vật sử dụng
2.1.2. Nước thải sản xuất tinh bột sắn
2.1.3. Thiết Bị
2.1.4. Môi trường tổng hợp TSB
2.2. Phương pháp
2.2.1. Phương pháp xác định mật độ tế bào, mật độ bào tử
2.2.2. Phương pháp xác định các thông số trong nước thải
2.2.3. Phương pháp khử xyanua (CN-) có trong nước thải sản xuất tinh bột sắn
2.2.4. Phương pháp xác định nồng độ delta-endotoxin trong dịch nuôi cấy
2.2.5. Đánh giá khả năng phát triển của Bt trên môi trường nước thải chế biến tinh bột đã qua tiền xử lý
2.2.6. Nghiên cứu tiền xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn
2.2.7. Đánh giá ảnh hưởng pH lên khả năng sinh trưởng của Bt
2.2.9. Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện cấp khí của quá trình lên men trong hệ thống lên men quy mô phòng thí nghiệm (thể tích 5L) trên nước thải tinh bột lên sự sinh trưởng và phát triển của Bt
2.2.10. Đánh giá biến động của pH trong quá trình lên men, so sánh quá trình lên men có khống chế ổn định pH và không ổn định pH
2.2.11. Lên men Bt trong hệ lên men quy mô phòng thí nghiệm, đánh giá hiệu quả giệt sâu của sản phẩm lên men và so sánh với chế phẩm thương mại hiện có trên thị trường
2.2.12. Phương pháp thử nghiệm sinh học
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát tính chất của nước thải sản xuất tinh bột sắn
3.2. Thử nghiệm khả năng phát triển của Bt trên nước thải tinh bột sắn
3.3. Nghiên cứu tiền xử lý nước thải tinh bột sắn để sử dụng nuôi cấy vi sinh vật.
3.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện môi trường lên khả năng sinh trưởng và tạo tinh thể độc của chủng Bacillus thuringiensis trên nước thải tinh bột sắn.
3.5.1. Ảnh hưởng của pH lên khả năng sinh trưởng và tạo tinh thể độc của chủng Bacillus thuringiensis
3.5.2. Ảnh hưởng của độ thoáng khí lên khả năng sinh trưởng và tạo tinh thể độc của chủng Bacillus thuringiensis
3.6. Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện cấp khí của quá trình lên men trong hệ thống lên men quy mô phòng thí nghiệm (thể tích 5L) trên nước thải tinh bột lên sự sinh trưởng và phát triển của Bt
3.6.1. Ảnh hưởng tốc độ khuấy lên sự sinh trưởng và phát triển của Bt
3.6.2. Ảnh hưởng tốc độ thổi khí lên sự sinh trưởng và phát triển của Bt
3.7. Đánh giá biến động của pH trong quá trình lên men, so sánh quá trình lên men có khống chế ổn định pH và không khống chế ổn định pH
3.8. Nghiên cứu lên men thu nhận thuốc trừ sâu sinh học trong hệ lên men ở quy mô phòng thí nghiệm (5L)
3.9. Thử nghiệm so sánh khả năng diệt sâu của dịch lên men Bt từ nước thải chế biến tinh bột với chế phẩm thương mại hiện có trên thị trường
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan