[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm biểu diễn nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh lớp 10 THPT miền núi khi dạy chương động học chất điểm (Vật lý 10 - cơ bản)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm biểu diễn nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh lớp 10 THPT miền núi khi dạy chương động học chất điểm (Vật lý 10 - cơ bản)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan
1.2. Định hướng đổi mới PPDH
1.2.1. Một số định hướng
1.2.2. Định hướng đổi mới PPDH môn vật lý
1.3. Cơ sở lý luận tổ chức hoạt động dạy học vật lý
1.3.1 Bản chất của học và chức năng của dạy trong hệ tương tác dạy học
1.3.2 Tính tích cực hoạt động học tập của học sinh
1.3.2.1 Khái niệm và phân loại tính tích cực hoạt động học tập
1.3.2.2 Các nhân tố tác động lên tính tích cực học tập của học sinh
1.3.2.3. Biểu hiện của tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh
1.3.2.4. Các biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động thức
1.4. Thí nghiệm trong dạy học vật lí
1.4.1. Khái niệm về thí nghiệm Vật lí
1.4.2. Vai trò của thí nghiệm trong dạy học Vật lý
1.4.2.1. Thí nghiệm là phương tiện đơn giản hoá các sự vật hiện tượng và trực quan trong dạy học vật lý
1.4.2.2 Thí nghiệm là phương tiện góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh
1.4.3. Phân loại thí nghiệm Vật lý trong trường phổ thông
1.4.4. Thí nghiệm biểu diễn
1.4.4.1. Vị trí của thí nghiệm biểu diễn
1.4.4.2. Các loại thí nghiệm biểu diễn
1.4.4.3. Yêu cầu đối với thí nghiệm biểu diễn
1.4.4.4. Kĩ thuật biểu diễn thí nghiệm
1.4.5. Vị trí của thí nghiệm học sinh trong giờ học Vật lí
1.4.6. Thí nghiệm trực diện (thí nghiệm của học sinh trong giờ bài học mới)
1.4.7. Vấn đề hướng dẫn thí nghiệm trực diện
1.5. Đặc điểm của học sinh miền núi
1.6. Sử dụng thí nghiệm biểu diễn nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh miền núi
1.7. Thực trạng của thí nghiệm biểu diễn ở các trường trung học phổ thông miền núi hiện nay
Kết luận chương 1
Chương 2. SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG” ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH MIỀN NÚI
2.1. Phân tích mục tiêu, nội dung, ppdh chương” động học chất điểm”
2.2. Thiết kế tiến trình dạy học cụ thể một số bài chương” động học chất điểm”- vật lí lớp 10 (cơ bản) nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh
2.2.1. Tiến trình xây dựng kiến thức bài 1
Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm.
3.3. Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm
3.4. Tổ chức thực nghiệm
3.4.1. Chọn trường thực nghiệm
3.4.2. Chuẩn bị thực nghiệm
3.4.3. Đánh giá sau thực nghiệm
3.4.3.1. Định tính
3.4.3.2. Định lượng
3.5. Nhận xét kết quả thực nghiệm
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan