[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự đa dạng sinh học của một số chủng xạ khuẩn thuộc chi Streptomyces phân lập tại Thái Nguyên và định hướng ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự đa dạng sinh học của một số chủng xạ khuẩn thuộc chi Streptomyces phân lập tại Thái Nguyên và định hướng ứng dụng
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ XẠ KHUẨN
1.1.1. Vị trí phân loại và sự phân bố của xạ khuẩn trong tự nhiên
1.1.2. Đặc điểm sinh học của xạ khuẩn
1.1.3. Đặc điểm xạ khuẩn chi Streptomyces
1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI XẠ KHUẨN
1.2.1. Phương pháp phân loại truyền thống
1.2.2. Phương pháp phân loại dựa vào chỉ thị phân tử gene 16S rRNA
1.3. SINH TỔNG HỢP CHẤT KHÁNG SINH TỪ XẠ KHUẨN
1.3.1. Cơ chế sinh tổng hợp các chất kháng sinh
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tổng hợp chất kháng sinh
1.3.3. Tách chiết chất kháng sinh
1.4. XẠ KHUẨN ỨNG DỤNG TRONG BẢO VỆ THỰC VẬT
1.4.1. Vi nấm là nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh hại cây trồng
1.4.2. Xạ khuẩn chống nấm gây bệnh thực vật
1.5. XẠ KHUẨN ỨNG DỤNG TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1.5.1. Tuyển chọn xạ khuẩn sinh enzyme
1.5.2. Một số enzyme chủ yếu ứng dụng trong bảo vệ môi trường
Chương 2 : VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Vi sinh vật kiểm định
2.2. HÓA CHẤT, THIẾT BỊ VÀ MÔI TRƯỜNG
2.2.1. Hóa chất
2.2.2. Dụng cụ và thiết bị
2.2.3. Môi trường nghiên cứu
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Phương pháp phân lập và tuyển chọn xạ khuẩn
2.3.2. Phương pháp đếm số lượng tế bào
2.3.3. Phương pháp xác định hoạt tính kháng sinh
2.3.4. Phương pháp xác định hoạt tính enzyme
2.3.5. Phương pháp xác định khả năng chịu nhiệt của enzyme
2.3.6. Phương pháp nghiên cứu các đặc điểm sinh học của xạ khuẩn
2.3.7. Phương pháp xác định trình tự đoạn gene 16S rRNA
2.3.8. Nghiên cứu bước đầu quá trình lên men sinh tổng hợp kháng sinh
2.3.9. Phương pháp tách chiết chất kháng sinh
2.3.10. Xác định ảnh hưởng của dịch nuôi cấy đến khả năng nảy mầm của hạt
2.3.11. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3 : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. SỰ PHÂN BỐ VÀ TÍNH ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA XẠ KHUẨN
3.1.1. Sự phân bố của xạ khuẩn trong đất
3.1.2. Tính đa dạng sinh học của xạ khuẩn
3.2. Hoạt tính kháng sinh và chọn lọc chủng xạ khuẩn có HTKS cao
3.2.1. Hoạt tính kháng sinh của các chủng xạ khuẩn phân lập
3.2.2. Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng sinh cao
3.3. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI 2 CHỦNG HT17.8 VÀ HT19.1
3.3.1. Đặc điểm hình thái 2 chủng xạ khuẩn HT 17.8 và HT19.1
3.3.2. Đặc điểm nuôi cấy
3.3.3. Đặc điểm sinh lý, sinh hóa
3.3.4. Phân loại 2 chủng xạ khuẩn HT17.8 và HT19.1
3.4. NGHIÊN CỨU SINH TỔNG HỢP VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT KHÁNG SINH CHỦNG HT17.8 VÀ HT19.1
3.4.1. Nghiên cứu sinh tổng hợp chất kháng sinh
3.4.2. Tách chiết và xác định một số tính chất của chất kháng sinh chủng HT17.8
3.5. TUYỂN CHỌN XẠ KHUẨN CÓ HOẠT TÍNH ENZYME
3.5.1. Hoạt tính enzyme của xạ khuẩn
3.5.2. Khả năng chịu nhiệt của enzyme
3.6. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CKS TRONG DỊCH NUÔI CẤY CHỦNG HT17.8 VÀ HT19.1 TỚI KHẢ NĂNG NẢY MẦM CỦA HẠT
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan