[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế hệ bộ điều khiển cho robot cá 3 khớp dạng carangiform

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế hệ bộ điều khiển cho robot cá 3 khớp dạng carangiform
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Tính cấp thiết của đề tài
1.3 Mục tiêu của luận văn
1.4 Nội dung nghiên cứu
1.5 Phương pháp luận
1.6 Nội dung luận văn
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN
2.1 Tổng quan về nghiên cứu Robot dưới nước
2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu
2.2.1 Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2 Tình hình nghiên cứu trên thế giới
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC ROBOT CÁ
3.1 Mô hình hóa
3.2 Tính toán động lực học cho Robot cá
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN
4.1 Sơ đồ khối đ iều khiển PID
4.2 Lưu đồ giải thuật P ID
CHƯƠNG 5 . KẾT QUẢ MÔ PHỎNG
5.1 Kết quả mô phỏng độn g lực học robot
5.2 Kết quả mô phỏng bộ điều kh iển PID
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan