[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng thu gom và xử lý nước, rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng thu gom và xử lý nước, rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam
MỤC LỤC
Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Thực trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế trên thế giới
2.1.1. Thực trạng phát sinh chất thải y tế
2.1.2. Phân loại chất thải y tế
2.1.3. Quản lý chất thải y tế
2.2. Thực trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế tại Việt Nam
2.2.1. Thực trạng phát sinh chất thải y tế
2.2.2. Phân loại chất thải y tế
2.2.3. Quản lý chất thải y tế
2.3. Biện pháp xử lý chất thải y tế
2.3.1. Xử lý chất thải rắn y tế
2.3.2. Thực trạng thu gom và xử lý nước thải y tế
2.5. Hiểu biết của cán bộ, nhân viên y tế về quản lý chất thải y tế
2.6. Đặc điểm ngành y tế Hà Nam
2.6.1. Nhân lực y tế
2.6.2. Cơ sở hạ tầng tuyến xã (phường)
2.7. Các văn bản liên quan đến xử lí rác thải y tế hiện nay ở Việt Nam
2.7.1. Các văn bản do chính phủ và quốc hội ban hành
2.7.2. Các văn bản liên bộ
2.7.3. Các văn bản của bộ Y tế
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Khái quát đặc điểm của các bệnh viện trong tỉnh Hà Nam
4.1.1. Số bệnh viện trong tỉnh Hà Nam
4.1.2. Thực trạng thu gom và xử lý rác thải tại các bệnh viện tỉnh Hà Nam
4.1.2.1. Số lượng rác thải tại các bệnh viện
4.1.2.2. Các hình thức thu gom rác thải tại các bệnh viện
4.1.2.3. Các loại hình xử lý chất thải rắn y tế tại các bệnh viện
4.1.3. Thực trạng thu gom và xử lý nước thải y tế tại các bệnh viện tỉnh Hà Nam
4.1.3.1. Số lượng nước thải tại các bệnh viện
4.1.3.2. Các phương pháp xử lý nước thải y tế tại các bệnh viện tại Hà Nam
4.2. Thực trạng thu gom và xử lí rác thải y tế tại bệnh viện đa khoa Hà Nam
4.2.1. Một số đặc điểm của bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam
4.2.2. Thực trạng thu gom rác thải y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam
4.2.3. Thực trạng xử lý rác thải y tế của bệnh viện đa khoa Hà Nam
4.2.3.1. Giai đoạn trước 2005
4.2.3.2. Giai đoạn sau 2005
4.2.4. Mức độ hiểu biết của nhân viên bệnh viện về phân loại rác thải y tế
4.3. Thực trạng thu gom và xử lí nước thải tại bệnh viện đa khoa Hà Nam
4.5.1. Số lượng nước thải ước tính của bệnh viện
4.5.2. Quy trình xử lý nước thải của bệnh viện Hà Nam
4.4. Đánh giá của người dân về mức độ ô nhiễm của bệnh viện
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan