[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thuật toán Charm trong khai phá tập mục thường xuyên đóng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thuật toán Charm trong khai phá tập mục thường xuyên đóng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.1. KHÁM PHÁ TRI THỨC VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.2. KIẾN TRÚC CỦA HỆ THỐNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.3. QUÁ TRÌNH KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.4. CÁC KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.4.1. Phân lớp dữ liệu
1.4.2. Phân cụm dữ liệu
1.4.3. Khai phá luật kết hợp
1.4.4. Hồi quy
1.4.5. Giải thuật di truyền
1.4.6. Mạng nơron
1.4.7. Cây quyết định.
1.5. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.6. KHAI PHÁ TẬP MỤC THƯỜNG XUYÊN
1.6.1. Cơ sở dữ liệu giao tác
1.6.2. Tập mục thường xuyên
1.6.3. Các cách tiếp cận khai phá tập mục thường xuyên
1.6.4. Một số thuật toán điển hình tìm tập mục thường xuyên
1.6.4.1. Thuật toán Apriori
1.6.4.2. Thuật toán FP-Growth
1.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: KHAI PHÁ TẬP MỤC THƯỜNG XUYÊN ĐÓNG
2.1. CƠ SỞ TOÁN HỌC
2.1.1. Ánh xạ đóng
2.1.2. Tập đóng
2.1.3. Kết nối Galois
2.1.4. Bao đóng của tập mục dữ liệu
2.2. TẬP MỤC THƯỜNG XUYÊN ĐÓNG
2.2.1. Định nghĩa
2.2.2. Các tính chất của tập mục thường xuyên đóng
2.3. THUẬT TOÁN CHARM
2.3.1. Giới thiệu thuật toán CHARM
2.3.2. Cây tìm kiếm và lớp tương đương
2.3.3. Các tính chất cơ bản của cặp tập mục - tập định danh
2.3.4. Thiết kế thuật toán
2.3.5. Ví dụ minh họa
2.3.6. Đánh giá thuật toán
2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM
3.1. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
3.2. GIAO DIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
3.3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3.4. NHẬN XÉT
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan