[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến xử lý Asen trong nước dưới đất cung cấp nước sạch cho sinh hoạt tại thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến xử lý Asen trong nước dưới đất cung cấp nước sạch cho sinh hoạt tại thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. TỔNG QUAN VỀ ASEN
1.1.1. Giới thiệu
1.1.2. Nguyên tố Asen
1.1.3. Asen phân bố trong môi trường tự nhiên
1.1.4. Cấu tạo và cơ chế gây độc
1.1.4.1. Cấu tạo
1.1.4.2. Tính chất vật lý
1.1.4.3. Tính chất hoá học
1.1.4.4. Cơ chế gây độc
1.2. CÁC DẠNG TỒN TẠI CỦA ASEN TRONG MÔI TRƯỜNG
1.3. ĐỘC HỌC CỦA ASEN
1.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.3.3. Độc học của Asen
1.4. TIÊU CHUẨN VỀ ASEN
1.5. ẢNH HƯỞNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ ASEN
1.5.1. Ảnh hưởng của Asen đến Sức khỏe Con người
1.5.2. Các biện pháp xử lý Asen trong nước
1.5.2.1. Hệ thống lọc cát
1.5.2.2. Hệ thống lọc với vật liệu MF-97
1.5.2.3. Xử lý Asen bằng dòng điện
1.5.2.4. Xử lý asen bằng hệ thống lọc hấp phụ sử dụng quặng MnO2
1.5.2.5. Xử lý Asen bằng sắt và đá ong biến tính (Laterite)
1.5.2.6. Loại trừ asen bằng than hoạt tính làm từ gáo dừa
1.5.2.7. Xử lý asen với cả vật liệu oxy hoá và vật liệu hấp phụ
1.5.3. Giới thiệu vật liệu lọc Asen
1.5.3.1. Vật liệu oxi hóa xử lý Asen
1.5.3.2. Vật liệu hấp phụ xử lý Asen
1.5.3.3. Vật liệu hấp thụ xử lý Asen
CHƯƠNG 2 TIỀM NĂNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC THỊ XÃ CỬA LÒ TỈNH NGHỆ AN
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỊ XÃ CỬA LÒ TỈNH NGHỆ AN
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.2. Điều kiện tự nhiên và xã hội
2.1.2.1. Diện tích và dân số
2.1.2.2. Vị trí địa lý
2.1.2.3. Địa hình
2.1.2.4. Khí hậu
2.1.2.5. Thủy văn, hải văn
2.1.2.6. Giao thông
2.1.3. Kinh tế
2.1.4. Địa điểm du lịch
2.1.5. Hệ thống giáo dục
2.2. TRỮ LƯỢNG TIỀM NĂNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ TỈNH NGHỆ AN
2.2.1. Nguồn nước dưới đất
2.2.2. Trữ lượng khai thác nước dưới đất
2.3. TÍNH CHẤT NƯỚC NGẦM Ở THỊ XÃ CỬA LÒ TỈNH NGHỆ AN
2.3.1. Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Holocen (qh)
2.3.2. Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen (qp)
2.3.3. Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Trias giữa (t2)
2.4. CÁC TÁC ĐỘNG KHAI THÁC NƯỚC QUÁ MỨC GÂY RA
2.4.1. Nước dưới đất bị khai thác quá mức
2.4.2. Chất lượng nước dưới đất bị biến đổi
CHƯƠNG 3 KHAI THÁC BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
3.1. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
3.1.1. Khai thác sử dụng nước ăn uống - sinh hoạt nông thôn
3.1.2. Khai thác sử dụng nước ăn uống – sinh hoạt đô thị
3.1.3. Khai thác sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp
3.2. ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
3.2.1. Phương hướng, mục tiêu khai thác sử dụng nước dưới đất
3.2.2. Giải pháp kĩ thuật, công nghệ và qui mô công trình
3.3. KHAI THÁC BỀN VỮNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
3.3.1. Mục tiêu khai thác, sử dụng nước dưới đất
3.3.2. Mục tiêu bảo vệ nước dưới đất
3.3.3. Phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất
3.3.4. Lựa chọn giải pháp về nguồn nước
3.3.4.1. Nguồn nước mặt
3.3.4.2. Nguồn nước dưới đất
3.3.5. Quản lý và bảo vệ bền vững tài nguyên nước dưới đất
3.3.6. Biện pháp quản lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất
CHƯƠNG 4 ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
4.1. NGHIÊN CỨU CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ASEN ĐƯỢC ÁP DỤNG
4.1.1. Công nghệ xử lý nước ngầm nhiễm Asen được áp dụng ở xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
4.1.2. Công nghệ xử lý nước ngầm nhiễm Asen khu vực đồng bằng Bắc Bộ
4.1.3. Công nghệ xử lý Asen ở vùng châu thổ sông Hồng
4.1.4. Công nghệ xử lý Asen tại Tây Ninh
4.2. MỘT SỐ MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ASEN
4.2.1. Mô hình thiết bị định lượng và ngăn phản ứng
4.2.2. Mô hình tháp phản ứng có bể lọc thô
4.2.3. Mô hình tháp lắng, ngăn phản ứng Ôxy hóa tầng cặn lơ lửng và bể lọc
4.3. ĐỀ XUẤT SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
4.4. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan