[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất vòng thơm, dị vòng từ dẫn xuất của Anilin

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất vòng thơm, dị vòng từ dẫn xuất của Anilin
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. QUINOLIN
1.1.1. Giới thiệu chung về quinolin
1.1.2. Một số phương pháp tổng hợp quinolin
1.2. QUINOLON
1.2.1. Giới thiệu chung về quinolon
1.2.2. Một số phương pháp tổng hợp quinolon
1.3. TROPOLON
1.3.1. Vài nét về cấu tạo của tropolon
1.3.2. Một số ứng dụng của dẫn xuất tropolon
1.3.3. Phương pháp tổng hợp α-tropolon
1.3.4. Phương pháp tổng hợp β-tropolon.
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM
2.1. Sơ đồ tổng hợp
2.2. Tổng hợp 3,5-đi(tert-butyl)catechol
2.3. Tổng hợp 3,5-đi(tert-butyl)-1,2-benzoquinon
2.4. Tổng hợp quinolon
2.4.1. Tổng hợp 2,7,8-trimetylquinolin-4(1H)-on
2.4.2. Tổng hợp 2,6,8-trimetylquinolin-4(1H)-on
2.4.3. Tổng hợp 2,8-đimetylquinolin-4(1H)-on
2.4.4. Tổng hợp 7-clo-2,8-đimetylquinolin-4(1H)-on
2.5. Tổng hợp quinolin
2.5.1. Tổng hợp 4-clo-2,7,8-trimetylquinolin
2.5.2. Tổng hợp 4-clo-2,7,8-trimetyl-5-nitro-quinolin
2.5.3. Tổng hợp 4-clo-2,6,8-trimetylquinolin
2.5.4. Tổng hợp 4-clo-2,6,8-trimetyl-5-nitroquinolin.
2.5.5. Tổng hợp 4-clo-2,8-đimetylquinolin
2.5.6. Tổng hợp 4-clo-2,8-đimetyl-5-nitro-quinolin
2.5.7. Tổng hợp 4,7-điclo-2,8-đimetylquinolin
2.6. Tổng hợp tropolon
2.6.1. Tổng hợp 2-(4-clo-7,8-đimetyl-5-nitroquinolin-2-yl)-5,7-đi(tert-butyl)-1,3-tropolon
2.6.2. Tổng hợp 2-(4-clo-7,8-đimetylquinolin-2-yl)-5,7-đi(tertbutyl)-1,3-tropolon
2.6.3. Tổng hợp 2-(4-clo-6,8-đimetylquinolin-2-yl)-5,7-đi(tertbutyl)-1,3-tropolon
2.6.4. Tổng hợp 2-(4-clo-6,8-đimetyl-5-nitroquinolin-2-yl)-5,7-đi(tert-butyl)-1,3-tropolon
2.6.5. Tổng hợp 2-(4-clo-8-metylquinolin-2-yl)-5,7-đi(tert-butyl)–-1,3-tropolon.
2.6.6. Tổng hợp 2-(4-clo-8-metyl-5-nitroquinolin-2-yl)-5,7-đi(tertbutyl)–-1,3-tropolon.
2.6.7. Tổng hợp 2-(4,7-điclo-8-metylquinolin-2-yl)-5,7-đi(tertbutyl)–-1,3-tropolon.
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tổng hợp 3,5-đi(tert-butyl)-1,2-benzoquinon từ catechol
3.2. Tổng hợp quinolin
3.3. Tổng hợp tropolon
3.3.1. Tổng hợp 2-(4-clo-7,8-đimetyl-5-nitroquinolin-2-yl)-5,7-đi(tert-butyl)-1,3-tropolon
3.3.2. Tổng hợp 2-(4-clo-7,8-đimetylquinolin-2-yl)-5,7-đi(tertbutyl)-1,3-tropolon
3.3.3. Tổng hợp 2-(4-clo-6,8-đimetylquinolin-2-yl)-5,7-đi(tertbutyl)-1,3-tropolon.
3.3.4. Tổng hợp 2-(4-clo-6,8-đimetyl-5-nitroquinolin-2-yl)-5,7-đi(tert-butyl)-1,3-tropolon
3.3.5. Tổng hợp 2-(4-clo-8-metylquinolin-2-yl)-5,7-đi(tert-butyl)–-1,3-tropolon.
3.3.6. Tổng hợp 2-(4-clo-8-metyl-5-nitroquinolin-2-yl)-5,7-đi(tertbutyl)–-1,3-tropolon.
3.3.7. Tổng hợp 2-(4,7-điclo-8-metylquinolin-2-yl)-5,7-đi(tertbutyl)–1,3-tropolon.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan