[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tình hình nhiễm ấu trùng sán lá song chủ trên cá chép và cá trắm cỏ tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tình hình nhiễm ấu trùng sán lá song chủ trên cá chép và cá trắm cỏ tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Lớp sán lá song chủ (Trematoda)
1.1.2. Dịch tễ học của bệnh sán lá song chủ
1.1.3. Chẩn đoán bệnh sán lá song chủ
1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm
2.2.2. Thời gian
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Các chỉ tiêu theo dõi
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Phương pháp thu thập mẫu
2.5.2. Phương pháp tiêu cơ
2.5.3. Định loại Metacercariae
2.6.1. Tỷ lệ nhiễm
2.6.2. Cường độ nhiễm
2.6.3. Xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu kích thước và khối lượng cá chép và cá trắm cỏ qua các giai đoạn
3.1.1. Kết quả nghiên cứu chiều dài của cá chép và cá trắm cỏ
3.1.2. Kết quả nghiên cứu khối lượng của cá chép và cá trắm cỏ
3.2. Tình hình nhiễm metacercaria trên cá chép và cá trắm cỏ tại Thái Nguyên
3.2.1. Tỷ lệ nhiễm metacercaria trên cá chép và cá trắm cỏ
3.2.2. Thành phần và sự phân bố metacercaria trên địa bàn nghiên cứu
3.3. Tình hình nhiễm metacercaria trên cá chép
3.3.1. Mức độ nhiễm metacercaria trên cá chép qua các giai đoạn
3.3.2. Mức độ nhiễm các loài metacercaria trên các cơ quan của cá chép
3.4. Tình hình nhiễm metacercaria trên cá trắm cỏ
3.4.1. Mức độ nhiễm metacercaria trên cá trắm cỏ qua các giai đoạn
3.4.2. Mức độ nhiễm các loài metacercaria trên các cơ quan của cá trắm cỏ
3.6. Sức đề kháng của ấu trùng sán lá song chủ
3.7. Các biện pháp ngăn chặn sự lây nhiễm metacercaria trên cá giống
3.5.1. Diệt mầm bệnh
3.5.2. Tăng cường sức đề kháng cho cá giống
KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan