[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tình hình quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang và đề xuất giải pháp xử lý

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tình hình quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang và đề xuất giải pháp xử lý
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN GIỒNG RIỀNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025      
1.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐỊA HÌNH HUYỆN GIỒNG RIỀNG
1.1.1. Điều kiện về địa lý
1.1.2. Đặc điểm địa hình
1.1.3. Điều kiện về địa chất
1.2. HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HUYỆN GIỒNG RIỀNG
1.2.1. Hiện trạng phát triển kinh tế
1.2.2. Điều kiện về xã hội
1.2.3. Định hướng phát triển kinh tế của huyện Giồng Riềng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1.3. HIỆN TRẠNG DÂN SỐ HUYỆN GIỒNG RIỀNG
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIỒNG RIỀNG           
2.1. NGUỒN GỐC PHÁT SINH, THÀNH PHẦN CHẤT THẢI RẮN HUYỆN GIỒNG RIỀNG
2.1.1. Nguồn gốc phát sinh CTR tại huyện Giồng Riềng
2.1.2. Thành phần và tính chất chất thải rắn phát sinh ở huyện Giồng Riềng
2.2. HIỆN TRẠNG THU GOM RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIỒNG RIỀNG         
2.3. HIỆN TRẠNG VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIỒNG RIỀNG           
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIỒNG RIỀNG
2.5. NHẬN XÉT NHỮNG MẶT CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ NHU CẦU BỨC THIẾT PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN HUYỆN GIỒNG RIỀNG GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2025
2.5.1. Đánh giá những tồn tại trong công tác quản lý chất thải rắn huyện Giồng Riềng
2.5.2. Nhận xét về nhu cầu phải xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Giồng Riềng giai đoạn từ nay đến năm 2025
CHƯƠNG 3: DỰ BÁO KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN PHÁT SINH TẠI HUYỆN GIỒNG RIỀNG ĐẾN NĂM 2025
3.1. DỰ BÁO VỀ DÂN SỐ HUYỆN GIỒNG RIỀNG ĐẾN NĂM 2025
3.1.1. Cơ sở tính dự báo dân số
3.1.2. Kết quả tính toán dự báo về dân số huyện Giồng Riềng đến năm 2025
3.2. DỰ BÁO VỀ KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HUYỆN GIỒNG RIỀNG ĐẾN NĂM 2025
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CHO HUYỆN GIỒNG RIỀNG GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2025
4.1. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA HUYỆN GIỒNG RIỀNG ĐẾN NĂM 2025  
4.1.1. Quan điểm chung
4.1.2. Các mục tiêu trong hoạt động thu gom, vận chuyển rác
4.1.3. Các phương thức thu gom hiệu quả           
4.1.4. Phân tích lựa chọn các phương án kỹ thuật công nghệ xử lý rác thải cho huyện Giồng Riềng
4.2 . ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU GOM, TRUNG CHUYỂN, VẬN CHUYỂN CTRSH CỦA HUYỆN GIỒNG RIỀNG           
4.2.1. Phân loại và lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
4.2.2. Quy trình thu gom chất thải rắn
4.2.3. Xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt
4.2.4. Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt           
4.3. ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA HUYỆN GIỒNG RIỀNG ĐẾN NĂM 2025
4.3.1. Quy mô, công suất khu xử lý
4.3.2. Bố trí mặt bằng các hạng mục công trình xử lý
4.3.3. Tính toán thiết kế ô chôn lấp bãi rác huyện Giồng Riềng          
4.3.4. Xử lý chất thải rắn nguy hại bằng phương pháp đốt
4.3.5. Dự toán kinh phí cho ô chôn lấp và lò đốt           
KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan