[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại hai xã Cao Sơn và Vũ Muộn thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại hai xã Cao Sơn và Vũ Muộn thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Khái niệm và định nghĩa về đa dạng sinh học
1.2. Tính cấp thiết của vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học
1.3. Nghiên cứu về đa dạng thực vật
1.3.1. Trên thế giới
1.3.1.1. Những nghiên cứu về hệ thực vật
1.3.1.2. Nghiên cứu về yếu tố địa lý cấu thành hệ thực vật
1.3.1.3. Những nghiên cứu về đa dạng thành phần loài
1.3.1.4. Những nghiên cứu tính đa dạng về dạng sống
1.3.1.5. Những nghiên cứu về tính đa dạng thảm thực vật
1.3.2. Ở Việt Nam
1.3.2.1. Những nghiên cứu về hệ thực vật
1.3.2.2. Nghiên cứu về yếu tố địa lý cấu thành hệ thực vật
1.3.2.3. Những nghiên cứu về dạng sống
1.3.2.4. Những nghiên cứu về thảm thực vật rừng
1.3.2.5. Những nghiên cứu ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Bắc Kạn.
Chương 2: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp tiếp cận
2.4.2. Phương pháp điều tra
2.4.3. Phương pháp thu thập số liệu
2.4.4. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên hai xã Cao Sơn và Vũ Muộn
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Địa hình
3.1.3. Đất đai
3.1.4. Khí hậu
3.1.5. Thủy văn
3.1.6. Tài nguyên sinh vật
3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2.1. Dân số, dân tộc, lao động
3.2.2. Các hoạt động kinh tế trong khu vực
3.3. Nhận xét và đánh giá chung
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó khăn
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đa dạng hệ thực vật
4.1.1. Đa dạng ở mức độ ngành
4.1.2. Đa dạng ở mức độ họ
4.1.3. Đa dạng mức độ chi
4.2. Đa dạng về các yếu tố địa lý cấu thành hệ thực vật
4.2.1. Đa dạng yếu tố địa lý ở mức độ loài
4.2.2. Đa dạng yếu tố địa lý ở mức độ chi
4.2.3. Đa dạng yếu tố địa lý ở mức độ họ
4.3. Đa dạng về dạng sống
4.4. Đa dạng về giá trị tài nguyên và nguồn gen
4.4.1. Đa dạng về giá trị sử dụng
4.4.2. Các loài quí hiếm
4.5. Đa dạng về thảm thực vật
4.5.1. Các kiểu thảm thực vật ở độ cao dưới 700m
4.5.1.1. Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới trên núi đá vôi
4.5.1.2. Các kiểu thảm thực vật thứ sinh do tác động của con người
4.5.2. Các kiểu thảm thực vật ở độ cao trên 700m
4.5.2.1. Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới trên núi đá vôi
4.5.2.2. Rừng hỗn giao cây lá rộng lá kim trên núi đá vôi
4.5.2.3. Thảm cây bụi lùn trên đỉnh núi
4.7. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển hệ thực vật tại khu vực nghiên cứu
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan