[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính đa dạng thực vật có mạch trong một số kiểu thảm thực vật tại khu vực xã Quân Chu huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính đa dạng thực vật có mạch trong một số kiểu thảm thực vật tại khu vực xã Quân Chu huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số khái niệm
1.2. Những nghiên cứu về thảm thực vật trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1. Những nghiên cứu về thảm thực vật trên thế giới
1.2.2. Những nghiên cứu về thảm thực vật ở Việt Nam
1.3. Những nghiên cứu về hệ thực vật
1.3.1. Những nghiên cứu về hệ thực vật trên thế giới
1.3.2. Những nghiên cứu về hệ thực vật ở Việt Nam
1.4. Những nghiên cứu về thành phần loài, thành phần dạng sống
1.4.1. Những nghiên cứu về thành phần loài
1.4.2. Những nghiên cứu về phổ dạng sống
1.5. Tổng quan về sách đỏ IUCN và sách đỏ Việt Nam
Chương 2: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
2.3. Đối tượng nghiên cứu, địa điểm nghiên cứu
2.4. Nội dung nghiên cứu
2.4.1. Đa dạng về thành phần thực vật
2.4.2. Đa dạng về hệ thực vật có mạch trong các trạng thái thảm thực vật.
2.4.3. Đa dạng về gá trị sử dụng.
2.4.4. Đa dạng về thành phần dạng sống.
2.4.5. Đa dạng về các kiểu thảm thực vật.
2.4.6. Đa dạng các loài thực vật quý hiếm.
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Phương pháp điều tra theo tuyến và ô tiêu chuẩn (OTC)
2.5.2. Phương pháp phân tích mẫu
2.5.3. Phương pháp phỏng vấn, trao đổi với người dân địa phương sống trong KVNC.
Chương 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI
3.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Địa hình
3.1.3. Địa chất, thổ nhuỡng
3.1.4. Khí hậu, thuỷ văn
3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đa dạng về hệ thực vật khu vực nghiên cứu
4.1.1. Đa dạng ở mức độ ngành
4.1.2. Đa dạng về mức độ họ
4.1.3. Đa dạng về mức độ Chi
4.2. Đa dạng của hệ thực vật trong các trạng thái thảm thực vật
4.2.1. Đa dạng về mức độ ngành trong các trạng thái thảm thực vật
4.2.2. Đa dạng về mức độ họ trong các trạng thái thảm thực vật tại khu vực nghiên cứu
4.2.3. Đa dạng về mức độ chi trong các trạng thái TTV
4.3. Đa dạng về giá trị sử dụng
4.3.1. Nhóm loài cây làm cảnh (Ca).
4.3.2. Nhóm cây cho gỗ (G)
4.3.3. Nhóm cây cho quả hoặc hạt (Q)
4.3.4. Nhóm cây làm thuốc (T).
4.3.5. Nhóm cây cho củ ăn được (Cu)
4.3.6. Nhóm cây ăn trầu (At)
4.3.7. Nhóm cây lấy nhựa (Nh)
4.3.8. Nhóm cây làm phân xanh (Px)
4.3.9. Nhóm dùng đan lát (Đ)
4.3.10. Nhóm cho tinh dầu (D)
4.3.11. Nhóm làm rau ăn (R)
4.3.12. Nhóm cho sản phẩm chăn nuôi (Nu)
4.4. Đa dạng về thành phần các loài thực vật quý hiếm
4.5. Đa dạng về thành phần dạng sống
4.6. Đa dạng về các kiểu thảm thực vật khu vực nghiên cứu
4.6.1. Thảm thực vật tự nhiên
4.6.2. Rừng trồng
4.7. Đa dạng về cấu trúc hình thái của các trạng thái thảm thực vật
4.7.1. Trạng thái thảm cỏ
4.7.2. Trạng thái thảm cây bụi
4.7.3. Trạng thái rừng non thứ sinh
4.7.4. Trạng thái rừng thứ sinh trưởng thành
4.8. Đề xuất giải pháp bảo tồn, nâng cao đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu
4.8.1. Các biện pháp về chính sách
4.8.2. Các biện pháp về quản lý, bảo vệ và phục hồi thảm thực vật
4.8.3. Các biện pháp kỹ thuật
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan