[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những thành tựu trong lịch sử giải phương trình đại số

[/kythuat]
[tomtat]
Những thành tựu trong lịch sử giải phương trình đại số
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LỊCH SỬ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC
1.1 Một số vấn đề về nghiệm của phương trình
1.2 Sơ lược tiến trình giải phương trình đại số
Chương 2: LỊCH SỬ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI, BA, BỐN
2.1 Phương trình bậc hai
2.2 Phương trình bậc ba
2.3 Phương trình bậc bốn
Chương 3: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẰNG CĂN THỨC.
3.1 Mở rộng trường, mở rộng căn
3.2 Nhóm giải được
3.3 Nhóm Galois của một đa thức
3.4 Tiêu chuẩn giải được bằng căn thức

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan