[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và xây dựng mô hình giá điện nút cho thị trường cạnh tranh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và xây dựng mô hình giá điện nút cho thị trường cạnh tranh
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN.        
2.1.1 Giới thiệu chung.       
2.1.2 Một số khái niệm chung.
2.1.3 Cấu trúc thị trường điện.      
2.1.3.1 Lý do hình thành thị trường điện.
2.1.3.2 Các thành phần cơ bản của thị trường điện        
2.1.3.3 Cách tổ chức thị trường điện         2
2.1.3.4 Cách thức mua bán điện    
2.1.3.5 Thị trường điện ở các nước trên thế giới 
2.2 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ GIÁ ĐIỆN TRONG THỊ TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
2.2.1 Vận hành hệ thống điện.
2.2.2.  Cách tính giá trong thị trường điện.
2.2.2.1 Cách tính giá           
2.2.2.2 Các phương pháp tính phí truyền tải và tỷ lệ phân chia phí truyền tải trong thị trường điện.
1.2.4.2 Tỷ lệ phân chia phí truyền tải trong thị trường điện
2.3 THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM        
2.3.1 Hệ thống điện Việt Nam       
2.3.1.1 Nguồn điện  
2.3.1.2 Lưới điện     
2.3.1.3 Mô hình tổ chức của EVN            
2.3.2 Lộ trình triển khai thị trường điện Việt Nam.       
CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN GIÁ ĐIỆN CƠ BẢN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN       
3.1 Những vấn đề cơ bản khi tính giá điện.
3.1.1 Mục đích.
3.1.2 Yêu cầu.
3.2 Các phương pháp tính giá điện cơ bản.
3.2.1 Phương pháp tem thư            
3.2.1.1 Phương pháp "tem thư" công suất đỉnh (MW)   
3.2.1.2 Phương pháp "tem thư" công suất đỉnh kết hợp điện năng      
3.2.1.3 Phương pháp "tem thư" công suất đỉnh tháng trước      
3.2.2 Phương pháp MW-Km.
3.2.2.1 Phương pháp MW-Km cơ bản      
3.2.2.2 Phương pháp MW-Km theo mô đun.       
3.2.2.3 Phương pháp MW-Km với chi phí bằng không cho trào lưu công suất ngược chiều           
3.2.2.4. Phương pháp MW-Km với trào lưu công suất vượt trội
3.2.3 Phương pháp tính thành phần công suất U gây ra cho đường dây K
3.2.4 So sánh phân tích các phương pháp           
3.2.5 Phương pháp tính giá biên   
3.2.5.1  Định nghĩa giá biên           
3.2.5.2 Phân tích các thành phần giá biên.
CHƯƠNG 4: XÉT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN GIÁ ĐIỆN – TẮC NGHẼN VÀ GIẢI PHÁP
4.1 Bài toán OPF trong thị trường điện.   
4.1.1 Mục đích giải quyết bài toán OPF. 
4.1.2 Công thức toán học và các điều kiện tối ưu .
4.1.3 Giải bài toán OPF – Cực đại phúc lợi xã hội
4.2 Giới thiệu về phần mềm Power World và bài toán OPF.
4.2.1 Giới thiệu về Power World  
4.2.2 Giới thiệu về OPF, LP trong Power World .
4.3 Xét các yếu tố ảnh hưởng lên giá điện
4.3.1 Khi thị trường không có ràng buộc và có ràng buộc.
4.3.2 Trường hợp nghẽn mạch do quá tải đường dây.
4.3.3 Ảnh hưởng của tổn thất công suất lên giá biên.
4.3.4 Tắc nghẽn do giới hạn  công suất tải đường dây (dung lượng máy biến áp).
4.4 Tắc nghẽn  và quản lý tắc nghẽn.       
4.4.1 Khái niệm tắc nghẽn.
4.4.2 Xác định nghẽn mạch.          
4.4.3 Nguyên nhân  
4.4.4 Ứng xử của đơn vị quản lý vận hành khi xảy ra nghẽn mạch    
4.4.5 Tác hại của nghẽn mạch       
4.4.6 Quản lý nghẽn mạch 
4.4.6.2 Quy trình chống nghẽn mạch của NERC: (ví dụ tham khảo)  
4.4.6.3 Quản lý bằng chi phí nghẽn mạch           
4.4.6.4 Quản lý bằng các biện pháp kỹ thuật
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan