[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và tổng hợp một số xeton α,β- không no đi từ hợp chất 3- axetyl-4- metyl benzocumarin

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và tổng hợp một số xeton α,β- không no đi từ hợp chất 3- axetyl-4- metyl benzocumarin
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Về các hợp chất chứa vòng cumarin
1.1. 1. Giới thiệu sơ lược về cấu tạo và hoạt tính sinh học của dẫn xuất cumarin
1.1.2. Các phương phá p tổ ng hợp vò ng cumarin
1.1.3. Tính chất phổ của cumarin
1.2. Sơ lược về các xeton α,β- không no
1.2.1. Các phương pháp tổng hợp xeton α,β- không no
1.2.2. Cấu tạo và các dữ kiện phổ của các xeton α,β- không no:[ 4, 9 ]
1.2.3. Tính chất hóa học của các xeton α,β- không no. [ 4, 6, 10, 14, 22, 25, 26 ]
1.2.4. Hoạt tính sinh học và khả năng ứng dụng của các xeton α,β-không no:[ 3, 4, 5, 8, 23 ]
1.3. Phản ứng chuyển vị Fries:[ 43 ]
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Phương phá p thực nghiệm:
2.2. Tổng hợp chất chìa khoá: 3-axetyl-4-metylbenzocumarin.
2.2.1. Tống hợp β –naphtyl axetat
2.2.2. Tổng hợp 1-axetyl- 2- hidroxi naphtalen
2.2.3. Tổng hợp 3-axetyl-4-metyl benzocumarin.
2.3. Tổng hợp các xeton α,β- không no đi từ hợp chất 3-axetyl-4-metylbenzocumarin
2.3.1. Tổng hợp các hợp chất (4-metylbenzocumarin-3-yl) arylvinylxeton (các xeton α,β-không no thuầ n tú y).
2.3.2. Tổng hợp các hợp chất (4-arylvinylbenzocumarin-3-yl) arylvinylxeton (Sản phẩm ngưng tụ ở hai nhó m metyl)
2.3.3. Tổng hợp dẫn xuất 2,3-dihidrobenzofuran có chứa vòng benzocumarin:
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA 3-AXETYL-4- METYLBENZOCUMARIN
3.1.1. Tổng hợp β-naphtylaxetat
3.1.2. Phản ứng chuyển vị Fries của β- naphtylaxetat
3.1.3. Tổng hợp 3-axetyl-4-metyl benzocumarin.
3.2. TỔNG HỢP XETON α,β- KHÔNG NO VÀ TÍNH CHẤT PHỔ CỦA CHÚNG
3.2.1. Kết quả tổng hợp xeton α,β- không no.
3.2.2. Dữ kiện phổ và cấu tạo của xeton α,β- không no thuần túy
3.3. TỔNG HỢP SẢN PHẨM BẤT THƯỜNG
3.3.1. Tổng hợp sản phẩm kiểu 2,3- đihidrobenzofuran:
3.3.2. Tổng hợp các sản phẩm mà ở đó xảy ra sự ngưng tụ cả hai nhóm 3-axetyl và 4-metyl trên khung cumarin
3.3.3. Thử nghiệm hoạt tính sinh học của các xeton α-β không no đã tổng hợp được.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan