[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương trình hàm trong lớp các hàm số lượng giác

[/kythuat]
[tomtat]
Phương trình hàm trong lớp các hàm số lượng giác
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ ĐẶT TRƯNG HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
1.1. Một số kiesn thức chuẩn bị
1.2. Đặc trưng hàm của các hàm lượng giác cơ bản
1.3. Đặc trựng hàm của các hàm hyperbolic
1.4. Đặc trưng hàm của các hàm lượng giác ngược
Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH HÀM TRONG LỚP HÀM LƯỢNG GIÁC, LƯỢNG GIÁC HYPERBOLIC
2.1. Phương trình d’Alembert trong lớp hàm số liên tục
2.2. Phương trình d’Alembert trong lớp các hàm số không liên tục
2.3. Phương trình hàm sinh bởi hàm sin và sin hyperbolic
2.4. Phương trình hàm sin bởi hàm tang, tang hyperbolic
2.5. Một số dạng phương trình hàm sinh bởi đặc trưng hàm của cặp hàm sin và côsin
Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH HÀM TRONG LỚP HÀM LƯỢNG GIÁC NGƯỢC VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP
3.1. Phương trình hàm sinh bởi hàm arcsin
3.2. Phương trình hàm sinh bởi hàm arccosin
3.3. Phương trình hàm sinh bởi hàm arctang
3.4. Phương trình hàm sinh bởi hàm khác
3.5. Một số bài tập
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan