[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương trình với Toán tử loại đơn điệu

[/kythuat]
[tomtat]
Phương trình với Toán tử loại đơn điệu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: PHƯƠNG TRÌNH VỚI TOÁN TỬ ACCRETIVE
1.1. Toán tử đơn điệu
1.2. Toán tử accretive
1.3. Bài toán đặt không chỉnh
Chương 2: HIỆU CHỈNH PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ ACCRETIVE
2.1. Hiệu chỉnh phương trình toán tử với toán tử đơn điệu
2.2. Hiệu chỉnh phương trình toán tử accretive
2.3. Ví dụ
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan