[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO YÊU CẦU ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Quản lý giáo dục
1.2.3. Đảm bảo chất lượng giáo dục
1.3. Đổi mới giáo dục tiểu học và yêu cầu về đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học hiện nay
1.3.1. Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục tiểu học hiện nay
1.3.2. Các yêu cầu cơ bản để đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học hiện nay
1.4. Định hướng và nội dung quản lý dạy học theo yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục ở trường tiểu học
1.4.1. Định hướng đổi mới quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học
1.4.2. Nội dung quản lý dạy học theo yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục ở trường tiểu học
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIÊỦ HỌC HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG
2.1. Vài nét khái quát về đặc điểm của các trường tiểu học huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
2.1.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
2.1.2. Đặc điểm các trường tiểu học huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
2.2. Thực trạng hoạt động dạy học theo chương trình hiện nay ở các trường tiểu học huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
2.2.1. Một số kết quả giáo dục của các trường tiểu học huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
2.2.2. Thực trạng quy mô và chất lượng đội ngũ ở các trường Tiểu học huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
2.2.3. Thực trạng hoạt động dạy học theo chương trình hiện nay ở các trường tiểu học huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo chương trình hiện nay ở các trường tiểu học huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
2.3.1. Kết quả khảo sát mức độ nhận thức, đánh giá mức độ thực hiện các nội dung quản lý
2.3.2. Thực trạng biện pháp QL thực hiện chương trình hiện nay
2.3.3. Thực trạng biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học
2.3.4.Thực trạng QL đổi mới kiểm tra đánh giá của Hiệu trưởng
2.3.5. Thực trạng biện pháp QL CSVC, thiết bị phục vụ cho dạy học
2.3.6. Đánh giá thực trạng HĐDH và QLHĐDH đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường tiểu học của huyện yên Thế tỉnh Bắc Giang
2.3.7.Những vấn đề đặt ra trong QL HĐDH đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường tiểu học của huyện yên Thế tỉnh Bác Giang
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO YÊU CẦU ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG
3.1. Căn cứ đề xuất biện pháp
3.2. Các biện pháp quản lý HĐDH học đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường tiểu học của huyện yên Thế tỉnh Bắc Giang
3.2.1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh và các lực lượng xã hội về sự cần thiết phải đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường tiểu học
3.2.2. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
3.2.3. Tăng cường quản lý việc xây dựng kế hoạch; thực hiện kế hoạch, chương trình theo quy định.
3.2.4. Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH, kết hợp sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại.
3.2.5. Tăng cường quản lý đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học.
3.2.6. Tăng cường CSVC, thiết bị dạy học. Khai thác triệt để có hiệu quả CSVC, thiết bị giáo dục hiện có.
3.3. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan