[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý chất lượng quá trình sản xuất của xí nghiệp xây lắp khảo sát và sửa chữa công trình khai thác dầu khí liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý chất lượng quá trình sản xuất của xí nghiệp xây lắp khảo sát và sửa chữa công trình khai thác dầu khí liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP         
1.1. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.
1.1.1. Khái niệm chất lượng, quản lý chất lượng.
1.1.2. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động quản lýchất lượng.
1.1.2.1. Nhóm yếu tố bên ngoài
1.1.2.2. Nhóm yếu tố bên trong tổ chức
1.1.3. Nguyên tắc hoạt động quản lý chất lượng
1.1.4. Các phương thức quản lý chất lượng
1.1.5. Một số bài học kinh nghiệm trong quản lý quá trình sản xuất
1.2. CHU TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1.2.1. Hoạch định chất lượng
1.2.2. Kiểm soát chất lượng
1.2.3. Đảm bảo chất lượng
1.2.4. Cải tiến chất lượng
1.3. VAI TRÒ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA XNXL –VIETSOVPETRO
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XNXLKS&SC (XNXL)
2.1.1. Sự  hình thành phát triển và chức năng nhiệm vụ
2.1.2. Khái quát nguồn lực và kết quả hoạt động
2.1.2.1. Sản phẩm, khách hàng.
2.1.2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp trong những năm gần đây
2.1.3. Cơ sở vật chất
2.2. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP KHẢO SÁT VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH KHAI THÁC DẦU KHÍ
2.2.1. Các công tác chung cho việc thực hiện các hoạt động sản xuất
2.2.2. Quá trình sản xuất trên bờ
2.2.2.1. Công tác thực hiện sản xuất trên bờ
2.2.2.2. Phạm vi công việc
2.2.3. Quá trình sản xuất trên biển
2.2.3.1. Phạm vi công việc
2.2.3.2. Tổ chức lắp đặt công trình biển
2.3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA XNXL TRONG THỜI GIAN QUA
2.3.1. Thực trạng công tác hoạch định chất lượng
2.3.1.1. Công tác xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
2.3.1.2. Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
2.3.2. Thực trạng kiểm soát chất lượng
2.3.2.1. Yêu cầu chung
2.3.2.2. Kiểm soát quá trình sản xuất
2.3.3. Thực trạng đảm bảo chất lượng
2.3.3.1. Yêu cầu chung; tài liệu, qui định hướng dẫn
2.3.3.2. Nội dung thực hiện công tác đảm bảo chất lượng
2.3.4. Thực trạng cải tiến chất lượng
2.3.4.1. Trách nhiệm và cam kết của lãnh đạo XNXL
2.3.4.2. Công tác cải tiến chất lượng
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA XNXL TRONG THỜI GIAN QUA
2.4.1. Những thành tựu
2.4.2. Những tồn tại
2.4.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA XNXL - VSP
3.1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG CỦA PVN ĐẾN NĂM 2030
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA XNXL – VSP
3.2.1. Nhóm giải pháp về hoạch định chất lượng
3.2.2. Nhóm giải pháp về kiểm soát chất lượng
3.2.2.1. Kiểm soát nhân lực
3.2.2.2. Kiểm soát phương pháp và quá trình
3.2.2.3. Kiểm soát nhà cung ứng
3.2.2.4. Kiểm soát vật tư, trang thiết bị dùng cho sản xuất
3.2.2.5. Kiểm soát thông tin
3.2.3. Giải pháp về đảm bảo chất lượng
3.2.4. Giải pháp về cải tiến chất lượng
3.2.5. Giải pháp hỗ trợ nhằm phát huy mọi nguồn lực của xí nghiệp
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan