[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.2.1. Nghề
1.2.2. Đào tạo nghề
1.3. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
1.3.1. Quản lý
1.3.2. Quản lý dạy nghề
1.4. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGHỀ
1.4.1. Nhận thức xã hội về đào tạo nghề
1.4.2. Giáo viên dạy nghề
1.4.3. Cơ sở vật chất
1.5. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NỚC VỀ DẠY NGHỀ
1.5.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nớc
1.5.2. Hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nớc về công tác ĐTN
1.6. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ
1.6.1. Cộng hoà Liên bang Đức
1.6.2. Cộng hòa Liên bang Nga
1.6.3. Hàn Quốc
1.6.4. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG DẠY NGHỀ VÀ QUẢN LÝ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
2.1. KHÁI QUÁT VỀ TỈNH BẮC KẠN
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Về kinh tế
2.1.3. Về xã hội
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
2.2.1. Hệ thống CSDN
2.2.2. Thuận lợi và khó khăn đối với công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2.3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NỚC ĐỐI VỚI DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
2.3.1. Tổ chức bộ máy QLNN về dạy nghề
2.3.2. Thực hiện xã hội hoá dạy nghề
2.3.3. Xây dựng chơng trình, kế hoạch phát triển nghề
2.3.4. Đội ngũ giáo viên và cán bộ QLDN
2.3.5. Kiểm tra, giám sát các CSDN
2.4. ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ NHÀ NỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI BẮC KẠN
2.4.1. Những kết quả đạt đợc trong phát triển dạy nghề
2.4.2. Những tồn tại trong hoạt động dạy nghề tỉnh Bắc Kạn
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: BIỆN PHÁP TĂNG CỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
3.1. PHƠNG HỚNG PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
3.2. CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP
3.2.1. Bảo đảm tính hệ thống
3.2.2. Bảo đảm tính thực tiễn và khả thi
3.3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TỈNH BẮC KẠN
3.3.1. Nâng cao nhận thức xã hội về ĐTN
3.3.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý ĐTN
3.3.3. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề
3.3.4. Nâng cao chất lợng dự báo nhu cầu nhân lực
3.3.5. Quản lý đổi mới công tác hớng nghiệp và tuyển sinh
3.3.6. Quản lý đổi mới chơng trình, nội dung đào tạo
3.3.7. Quản lý đổi mới phơng pháp dạy và học nghề
3.3.8. Quản lý công tác kiểm tra hoạt động dạy nghề
3.3.9. Quản lý đầu t cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan