[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS trên địa bàn huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS trên địa bàn huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THCS
1.1. Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Đạo đức và giáo dục đạo đức
1.3. Giáo dục đạo đức cho học sinh THCS
1.4. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường THCS
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NINH GIANG TỈNH HẢI DƯƠNG
2.1. Vài nét về kinh tế - xã hội và giáo dục đào tạo ở huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương
2.2. Thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS ở huyện Ninh Giang
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS ở huyện Ninh Giang
2.4. Đánh giá chung về những thành tựu và hạn chế trong giáo dục đạo đức và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS ở sở huyện Ninh Giang
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NINH GIANG TỈNH HẢI DƯƠNG
3.1. Định hướng và nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2. Một số biện pháp quản lí cụ thể
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Đánh giá tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan