[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TTGDTX CẤP HUYỆN
1.1. Vài nét lịch sử về nghiên cứu vấn đề
1.2. Quản lý quá trình dạy học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên
1.3. Quản lý quá trình đổi mới PPDH ở TTGDTX
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý quá trình đổi mới PPDH ở TTGDTX
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TTGDTX NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG
2.1. Vài nét về TTGDTX Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
2.2.Thực trạng PPDH ở TTGDTX Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
2.3. Thực trạng quản lý quá trình đổi mới PPDH ở TTGDTX huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý dạy học và PPDH ở TTGDTX huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI PPDH Ở TTGDTX NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG
3.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp
3.2. Các biện pháp quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học
3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan