[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tôpô I-Adic trên vành Noether

[/kythuat]
[tomtat]
Tôpô I-Adic trên vành Noether
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Vành và môđun Noether
1.2. Giới hạn ngược của các hệ môđun
1.3. Vành và môđun phân bậc
Chương 2: TOPO I – ADIC TRÊN VÀNH NOETHER
2.1. Lọc môđun, vành phân bậc liên kết và vành Rees
2.2. Định lí Artin-Rees và các hệ quả
2.3. Đầy đủ I-adic
2.4. Vành địa phương và đầy đủ m-adic
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan