[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang năm 2010 – 2011

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang năm 2010 – 2011
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài
1.1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2. Tình hình nghiên cứu về chọn tạo giống đậu tương trên thế giới và Việt Nam
1.2.1. Tình hình nghiên cứu về chọn tạo giống đậu tương trên thế giới
1.2.2. Tình hình nghiên cứu về chọn tạo giống đậu tương ở Việt Nam
1.3. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới
1.3.2. Tình hình sản xuất đậu tương ở Việt Nam
1.3.3. Tình hình sản xuất đậu tương tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Chương II: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của các giống đậu tương
3.2. Đặc điểm thực vật học của các dòng, giống đậu tương thí nghiệm
3.3. Đặc điểm hình thái của các giống đậu tương
3.4. Một số chỉ tiêu sinh lý của các giống đậu tương
3.4.1. Chỉ số diện tích lá của các giống đậu tương tham gia thí nghiệm
3.4.2. Khả năng hình thành nốt sần hữu hiệu của các giống đậu tương tham gia thí nghiệm
3.4.3. Khả năng tích lũy vật chất khô của các giống đậu tương tham gia thí nghiệm
3.5. Một số loại sâu hại chính và khả năng chống đổ của các giống đậu tương thí nghiệm
3.6. Hàm lượng protein, lipit của các giống đậu tương thí nghiệm
3.7. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống đậu tương tham gia thí nghiệm
3.7.1. Khả năng hình thành quả và hạt của các giống đậu tương
3.7.2. Năng suất thực thu của các giống đậu tương tham gia thí nghiệm
3.8. Kết quả thí nghiệm trên đồng ruộng của nông dân
3.8.1. Năng suất thực thu của các giống đậu tương sản xuất thử trên đồng ruộng nông dân vụ xuân năm 2011
3.8.2. Đánh giá của người dân đối với các giống đậu tương sản xuất thử trên đồng ruộng nông dân vụ xuân năm 2011
Chương IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan