[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng, giống khoai lang chất lượng cao ở một số vùng sinh thái khác nhau tại tỉnh Bắc Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng, giống khoai lang chất lượng cao ở một số vùng sinh thái khác nhau tại tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Phân loại, nguồn gốc và phân bố cây khoai lang
1.2. Những yêu cầu điều kiện ngoại cảnh và đất trồng đối với khoai lang
1.3. Tình hình sản xuất và nghiên cứu khoai lang trên thế giới
1.3.1. Tình hình sản xuất
1.3.2. Tình hình nghiên cứu
1.4. Tình hình sản xuất và nghiên cứu khoai lang ở Việt Nam
1.4.1. Tình hình sản xuất
1.4.2. Tình hình nghiên cứu
1.5. Tình hình sản xuất khoai lang ở Bắc Giang
Chương 2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm và kỹ thuật trồng
2.4. Các chỉ tiêu theo dõi và xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trưởng của các dòng, giống khoai lang thí nghiệm vụ Đông năm 2010 tại Bắc Giang
3.1.1. Một số giai đoạn sinh trưởng chính của các dòng, giống khoai lang thí nghiệm vụ Đông năm 2010 tại Bắc Giang
3.1.2. Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng của các dòng, giống khoai lang thí nghiệm vụ Đông năm 2010 tại Bắc Giang
3.2. Đặc điểm hình thái thân lá và củ của các dòng, giống khoai lang tham gia thí nghiệm vụ đông 2010 tại tỉnh Bắc Giang
3.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các dòng, giống khoai lang thí nghiệm vụ Đông năm 2010 tại Bắc Giang
3.4. Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng của các dòng, giống khoai lang thí nghiệm vụ Đông năm 2010 tại Bắc Giang
3.5. Mức độ nhiễm sâu bệnh của các dòng, giống thí nghiệm vụ Đông 2010 tại Bắc Giang
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan