[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng cắt của đá mài CBN khi mài thép X12M nhiệt luyện trên máy mài phẳng theo chỉ tiêu lực cắt

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng cắt của đá mài CBN khi mài thép X12M nhiệt luyện trên máy mài phẳng theo chỉ tiêu lực cắt
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG CẮT CỦA ĐÁ MÀI VÀ CÁC NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG CẮT CỦA ĐÁ MÀI CBN
1.1. Đặc điểm của quá trình mài
1.2. Một số phương pháp đánh giá khả năng cắt của đá mài
1.2.1. Đánh giá theo chỉ tiêu lực cắt
1.2.2. Đánh giá theo chỉ tiêu mòn
1.2.3. Đánh giá theo chỉ tiêu công suất
1.2.4. Đánh giá theo chỉ tiêu nhiệt cắt
1.2.5. Đánh giá theo chỉ tiêu rung động
1.2.6. Đánh giá theo hiệu ứng cắt lại
1.2.7. Đánh giá theo hệ số khả năng cắt của đá mài
1.3. Tính gia công của vật liệu khi mài
1.4. Một số kết quả nghiên cứu về khả năng cắt của đá mài CBN
1.4.1. Lực cắt
1.4.2. Mòn
1.4.3. Công suất
1.4.4. Nhiệt cắt
1.4.5. Rung động
1.6. Kết luận chương 1
1.7. Xác định hướng nghiên cứu của luận văn
Chương 2: HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẮT CỦA ĐÁ MÀI KHI MÀI THÉP X12M NHIỆT LUYỆN TRÊN MÁY MÀI PHẲNG
2.1. Mục đích nghiên cứu thực nghiệm
2.2. Phương pháp thí nghiệm
2.2.1. Mẫu thí nghiệm
2.2.2. Đá mài
2.2.3. Sửa đá
2.2.4. Tưới nguội
2.2.5. Máy thí nghiệm
2.2.6. Thiết bị đo lực và phần mềm xử lý
2.2.7. Chế độ cắt
2.2.8. Sơ đồ thí nghiệm
2.2.9. Phương pháp đánh giá
2.3. Kết luận chương 2
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Lực cắt và hệ số lực cắt
3.2. Độ ổn định của lực cắt
3.3. Hệ số khả năng cắt
3.4. Hiệu ứng cắt lại
3.5. Một số nhận xét
3.6. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG
HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỂ TÀI

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan