[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng sản xuất của 2 dòng lợn nái chất lượng cao được tạo ra từ các nguồn gen của PIC tại Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng sản xuất của 2 dòng lợn nái chất lượng cao được tạo ra từ các nguồn gen của PIC tại Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Tính trạng
1.1.1.1. Tính trạng chất lượng
1.1.1.2. Tính trạng số lượng
1.1.2. Giá trị kiểu hình của tính trạng số lượng
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính trạng số lượng
1.1.4. Lai giống và Ưu thế lai
1.1.4.1. Lai giống
1.1.4.2. Ưu thế lai
1.1.5. Chọn lọc và các phương pháp chọn lọc
1.1.5.1. Khái niệm về chọn lọc
1.1.5.2. Các phương pháp chọn lọc
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái và các yếu tố ảnh hưởng
1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái
1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của lợn nái
1.2.2.1. Ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan
1.2.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố khách quan
1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.3.1. Nghiên cứu trong nước
1.3.2. Nghiên cứu ngoài nước
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Khả năng sản xuất và giá trị giống của 2 dòng lợn cụ kỵ VCN02 và VCN05
2.2.2. Tạo nhóm nái có số con sơ sinh sống cao (L71)
2.2.3. Tạo nhóm nái có dày mỡ lưng thấp (L72)
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp chọn tạo có định hướng các nhóm nái chất lượng cao . 35
2.3.2. Ước tính giá trị giống bằng phƯơng pháp BLUP
2.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp tính toán
2.3.3.1. Các chỉ tiêu theo dõi
2.3.3.2. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu về năng suất sinh sản
2.3.3.3. Phương pháp xác định độ dày mỡ lưng của lợn
2.4. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khả năng sản xuất của hai dòng cụ kỵ VCN02 và VCN05 ở một số tính trạng kinh tế quan trọng
3.1.1. Khả năng sinh sản của hai dòng cụ kỵ VCN02 và VCN05
3.1.2. Khả năng sinh trưởng của hai dòng cụ kỵ VCN02 và VCN05
3.1.3. Giá trị giống của các cá thể xuất phát
3.2. Tạo nhóm nái L71 có năng suất sinh sản cao (>10,5 con/lứa)
3.2.1. Năng suất sinh sản của dòng L71 theo từng thế hệ
3.2.2. Khả năng sinh trƯởng của dòng L71 theo từng thế hệ
3.2.3. Sức sản xuất thịt của dòng L71 theo từng thế hệ
3.3. Tạo nhóm nái L72 có độ dày mỡ lƯng thấp (<15 mm)
3.3.1. Năng suất sinh sản của dòng nái L72 qua các thế hệ
3.3.2. Khả năng sinh trƯởng của nhóm nái L72 qua các thế hệ
3.3.3. Sức sản xuất thịt của dòng L72 qua các thế hệ
3.3.4. Ưu thế lai tổng thể của dòng nái L72 qua các thế hệ so với bố mẹ của chúng
3.3.5. Mối tương quan giữa độ dày mỡ lƯng và số con sơ sinh sống/lứa của dòng nái L72
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan