[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen P5CS của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen P5CS của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. CÂY ĐẬU TƯƠNG
1.1.1. Đặc điểm thực vật học
1.1.2. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới và Việt Nam
1.1.3. Thành phần hoá sinh hạt đậu tương
1.1.3.1. Protein dự trữ và thành phần axit amin
1.1.3.2. Lipit, vitamin và một số chất khác
1.2. ĐẶC TÍNH CHIỤ HẠN VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHỊU HẠN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG
1.2.1. Ảnh hưởng của hạn đối với cây trồng
1.2.2. Đặc tính chịu hạn và nghiên cứu khả năng chịu hạn của cây đậu tương
1.2.3. Cơ sở sinh lý, sinh hoá và sinh học phân tử của tính chịu hạn
1.3. GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TỔNG HỢP PROLINE
Chương 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. NGUYÊN LIỆU
2.2. HOÁ CHẤT THIẾT BỊ VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Nhóm phương pháp sinh lý, hoá sinh
2.3.2. Các phương pháp sinh học phân tử
2.3.3. Phương pháp xử lý kết quả và tính toán số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN HOÁ SINH HẠT CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đặc điểm hình thái và khối lượng 1000 hạt
3.1.2. Hàm lượng lipit và protein ở hạt
3.1.3. Kết quả phân tích hàm lượng axit amin liên kết trong hạt
3.1.4. Nhận xét về đặc điểm hoá sinh của các giống đậu tương
3.2. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG NGHIÊN CỨU
3.2.1. Ảnh hưởng của hạn sinh lý đến hoạt độ của α - amylase và hàm lượng đường trong giai đoạn hạt nảy mầm
3.2.2. Đặc điểm phản ứng của cây đậu tương non đối với hạn
3.2.2.1. Tỷ lệ thiệt hại của các giống đậu tương ở giai đoạn cây non 3 lá dưới tác động của hạn
3.2.2.2. Khả năng chịu hạn của các giống đậu tương ở giai đoạn cây non
3.2.2.3. Hàm lượng protein và proline của các giống đậu tương ở giai đoạn cây non 3 lá.
3.2.3. Mối quan hệ giữa các giống đậu tương dựa trên sự biểu hiện của các tính trạng đối với hạn
3.2.4. Nhận xét về khả năng chịu hạn của các giống đậu tương
3.3. KẾT QUẢ NHÂN ĐOẠN ADN THUỘC GEN P5CS CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG NGHIÊN CỨU
3.3.1. Tách chiết ADN tổng số của các giống đậu tương
3.3.2. Nhân đoạn ADN thuộc gen P5CS của các giống đậu tương
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan