[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng chịu lạnh và tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu lạnh từ các giống lúa Xuân Châu Hương, Q5, C27, Khang Dân, U17 và Nhị Ưu 63 bằng kỹ thuật nuôi cấy In Vitro

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng chịu lạnh và tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu lạnh từ các giống lúa Xuân Châu Hương, Q5, C27, Khang Dân, U17 và Nhị Ưu 63 bằng kỹ thuật nuôi cấy In Vitro
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu về cây lúa
1.1.1. Nguồn gốc và phân loại cây lúa
1.1.2. Giá trị kinh tế của cây lúa
1.1.3. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới và Việt Nam
1.1.4. Đặc điểm sinh học của cây lúa nước
1.2. Lạnh và cơ chế chịu lạnh
1.2.1. Khái niệm về tính chịu lạnh của thực vật
1.2.2. Tác động của lạnh lên thực vật
1.2.3. Cơ chế chịu lạnh của thực vật và khả năng khắc phục
1.2.4. Tác hại của lạnh và tính chịu lạnh ở lúa
1.3. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro vào việc đánh giá và nâng cao khả năng chống chịu ở cây trồng
1.3.1. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro vào việc đánh giá khả năng chống chịu của cây trồng ở mức độ mô - tế bào
1.3.2. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro để nâng cao khả năng chống chịu ở cây trồng
1.4. Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích hệ gen thực vật
1.4.1. Phản ứng chuỗi polymerase (Polymerase Chain Reaction - PCR)
1.4.2. Kỹ thuật RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)
ChƯơng 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu nghiên cứu
2.1.1. Vật liệu thực vật
2.1.2. Hoá chất và thiết bị
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nuôi cấy mô - tế bào thực vật
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu đồng ruộng
2.2.3. Phương pháp phân tích hoá sinh
2.2.4. Phương pháp phân tích sinh lý
2.2.5. Phương pháp sinh học phân tử
2.2.6. Xử lý kết quả và tính toán số liệu
ChƯơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả đánh giá khả năng chịu lạnh của các giống lúa
3.1.1. Khả năng chịu lạnh của các giống lúa ở giai đoạn hạt nảy mầm
3.1.2. Khả năng chịu lạnh của các giống lúa ở giai đoạn cây mạ
3.1.3. Khả năng chịu lạnh của các giống lúa ở mức độ mô sẹo
3.2. Tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu lạnh của các giống lúa nghiên cứu bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro
3.2.1. Kết quả sàng lọc dòng tế bào chịu lạnh
3.2.2. Phân tích mức độ biến động di truyền quần thể R0
3.2.3. Kết quả phân tích đa hình ADN của một số dòng lúa nghiên cứu bằng kỹ thuật RAPD
3.2.3.1. Kết quả tách chiết ADN tổng số từ lá lúa của một số dòng R1 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu lạnh giống XCH
3.2.3.2. Phân tích đa hình bằng kỹ thuật RAPD
3.2.3.3. Mối quan hệ di truyền giữa của các dòng lúa nghiên cứu
3.2.3.4. Kết luận phân tích đa hình ADN hệ gen của 5 dòng lúa có nguồn gốc từ mô sẹo chịu lạnh giống XCH bằng kỹ thuật RAPD
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan