[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng chịu hạn và so sánh gen DREB5 của một số giống đậu tương địa phương

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng chịu hạn và so sánh gen DREB5 của một số giống đậu tương địa phương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cây đậu tương và đặc tính chịu hạn của cây đậu tương
1.1.1. Cây đậu tương
1.1.1.1. Đặc điểm sinh học của cây đậu tương
1.1.1.2. Giá trị kinh tế của cây đậu tương
1.1.1.3. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới
1.1.1.4. Tình hình sản xuất đậu tương ở Việt Nam
1.1.2. Thành phần hóa sinh hạt đậu tương
1.1.2.1. Protein dự trữ và thành phần amino acid trong hạt đậu tương
1.1.2.2. Lipid, vitamin và một số chất khác
1.1.3. Đặc tính chịu hạn và gen liên quan đến tính chịu hạn của cây đậu tương
1.2. Nghiên cứu nhân tố phiên mã
1.2.1. Các nhân tố tham gia vào quá trình phiên mã
1.2.2. Nghiên cứu nhân tố phiên mã DREB và DREB5
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu
2.2. Hoá chất
2.3. Thiết bị
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp sinh lí, hoá sinh
2.4.2. Phương pháp sinh học phân tử
2.4.2.1. Phương pháp tách chiết RNA tổng số
2.4.2.2. Kỹ thuật RT-PCR
2.4.2.3. Phương pháp tinh sạch sản phẩm RT-PCR
2.4.2.4. Phương pháp gắn gen vào vector tách dòng
2.4.2.5. Biến nạp vector tái tổ hợp vào tế bào khả biến E.coli DH5α
2.4.2.6. Phương pháp PCR trực tiếp từ khuẩn lạc (colony-PCR)
2.4.2.7. Tách chiết plasmid
2.4.2.8. Phương pháp xác định trình tự nucleotide.
2.4.3. Phương pháp xử lí số liệu
2.4.3.1. Phương pháp thống kê bằng chương trình Excel
2.4.3.2. Phương pháp xử lý trình tự gen
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả phân tích đặc điểm hình thái, kích thước và khối lượng hạt
3.1.1. Đặc điểm hình thái, kích thước, khối lượng và hóa sinh hạt của 7 giống đậu tương nghiên cứu
3.1.1.1. Hình thái, kích thước, và khối lượng hạt
3.1.1.2. Hàm lượng protein và lipid trong hạt của các giống đậu tương nghiên cứu
3.2. Kế́t quả đá nh giá khả năng chịu hạn của các giố́ng đậuu tương nghiên cứu
3.2.1. Tỷ lệ thiệt hại của các giống đậu tương nghiên cứu ở giai đoạn cây non 3 lá dưới tác động của hạn
3.2.2. Chỉ số chịu hạn của các giống đậu tương ở giai đoạn cây non
3.3. Kết quả phân lập gen DREB5 từ cây đậu tương
3.3.1. Tách chiết RNA từ mầm đậu tương
3.3.2. Kết quả nhân bản gen DREB5 bằng phản ứng RT-PCR
3.3.3. Kết quả tách dòng gen DREB5
3.3.4. Kết quả xác định trình tự nucleotide
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan