[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả điều trị ngoại trú bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện A Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả điều trị ngoại trú bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện A Thái Nguyên
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đặc điểm dịch tễ bệnh đái tháo đường
1.2. Chẩn đoán và phân loại đái tháo đường
1.3. Biến chứng bệnh đái tháo đường
1.4. Rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường
1.5. Vai trò của HbA1c trong theo dõi điều trị bệnh ĐTĐ
1.6. Các phương pháp điều trị bệnh đái tháo đường
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu
2.5. Phương pháp thu thập số liệu
2.6. Vật liệu nghiên cứu
2.7. Xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CƯU
3.1. Đặc điểm chung
3.2. Đánh giá kết quả điều trị.
3.3. Một số yếu tố liên quan đến kết quả kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân ĐTĐ
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
4.2. Đánh giá kết quả điều trị
4.3. Một số yếu tố liên quan đến kết quả kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân ĐTĐ
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan